Gratis verzending in Duitsland vanaf 75 € 🚛

Kiemkracht regelmatig 🔍

  Gegevensbescherming

  Het is mogelijk om onze site te gebruiken zonder dat u persoonlijke gegevens verstrekt. Voor het gebruik van individuele diensten op onze site kunnen afwijkende regels van toepassing zijn, die in dit geval hieronder afzonderlijk worden toegelicht.

  Deze gegevensbeschermingsverklaring informeert u over het type, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens (hierna “gegevens” genoemd) binnen ons onlineaanbod en de daarmee verbonden websites, functies en inhoud, evenals externe onlineaanwezigheden, zoals als ons sociale-mediaprofiel (hierna gezamenlijk het “onlineaanbod” genoemd). Voor de gebruikte termen, zoals ‘verwerking’ of ‘verantwoordelijke’ verwijzen wij naar de definities in artikel 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  Verantwoordelijke instantie / contactpersoon:
  Bedrijf: Seedbutler GmbH
  Straat en nummer: Lindenweg 16
  Postcode, plaats, land: 35638, Leun, Duitsland
  Directeur: Christian Zinke
  E-mailadres: info@ microgreen -shop.com

  Soorten gegevens die worden verwerkt:

  • Voorraadgegevens (bijvoorbeeld namen, adressen)
  • Contactgegevens (bijvoorbeeld e-mail, telefoonnummers)
  • Inhoudsgegevens (bijvoorbeeld tekstinvoer, foto's, video's)
  • Contractgegevens (bijvoorbeeld onderwerp van het contract, looptijd, denk )
  • Betalingsgegevens (bijvoorbeeld bankgegevens, betalingsgeschiedenis)
  • Gebruiksgegevens (bijvoorbeeld bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden)
  • Meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen)


  Verwerking van bijzondere gegevenscategorieën (art. 9 lid 1 AVG):

  Er worden geen bijzondere categorieën gegevens verwerkt.

  Categorieën van personen die door de verwerking worden getroffen:

  • Klanten, geïnteresseerden, bezoekers en gebruikers van het online aanbod, zakenpartners.
  • Bezoekers en gebruikers van het online aanbod.

  Hieronder noemen we de betrokken personen gezamenlijk ‘gebruikers’.

  Doel van de verwerking:

  • Terbeschikkingstelling van het onlineaanbod, de inhoud ervan en winkelfuncties
  • Levering van contractuele diensten, service en klantenservice
  • Het beantwoorden van contactverzoeken en het communiceren met gebruikers
  • Marketing, reclame en marktonderzoek
  • Veiligheidsmaatregelen

  ————–

  1. Gebruikte termen
  1.1. “Persoonlijke gegevens” betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene”); Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd als hij of zij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator (bijvoorbeeld een cookie) of een of meer bijzondere kenmerken, die een uitdrukking zijn van de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

  1.2. “Verwerking” betekent elke handeling of reeks van handelingen die met persoonsgegevens wordt uitgevoerd, al dan niet met geautomatiseerde middelen. De term is breed en omvat vrijwel elke manier waarop gegevens worden verwerkt.

  1.3. De “verwerkingsverantwoordelijke” is de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instelling of ander orgaan die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

  2. Relevante rechtsgronden
  In overeenstemming met artikel 13 AVG zullen wij u informeren over de rechtsgronden voor onze gegevensverwerking. Als de wettelijke basis niet in de gegevensbeschermingsverklaring wordt vermeld, geldt het volgende: De wettelijke basis voor het verkrijgen van toestemming is artikel 6, lid 1, letter a en artikel 7 AVG, de wettelijke basis voor verwerking om onze diensten te vervullen en ook contractuele maatregelen uit te voeren Het beantwoorden van vragen is artikel 6, lid 1, onder b AVG, de wettelijke basis voor verwerking om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen is artikel 6, lid 1, onder c AVG, en de wettelijke basis voor verwerking om onze legitieme belangen te beschermen is artikel 6. Paragraaf 1 Letter f AVG. In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, dient artikel 6 lid 1 letter d AVG als rechtsgrondslag.

  3. Wijzigingen en updates van de gegevensbeschermingsverklaring
  Wij vragen u om uzelf regelmatig te informeren over de inhoud van onze gegevensbeschermingsverklaring. Wij passen de gegevensbeschermingsverklaring aan zodra wijzigingen in de door ons uitgevoerde gegevensverwerking dit noodzakelijk maken. Wij zullen u informeren zodra de wijzigingen uw medewerking (bijvoorbeeld toestemming) of een andere individuele melding vereisen.

  4. Beveiligingsmaatregelen
  4.1. Wij nemen passende technische maatregelen in overeenstemming met artikel 32 AVG, rekening houdend met de stand van de techniek, de implementatiekosten en het type, de omvang, de omstandigheden en de doeleinden van de verwerking, evenals de verschillende waarschijnlijkheid van optreden en de ernst van het risico. voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen en organisatorische maatregelen om een ​​op het risico afgestemd beschermingsniveau te waarborgen. De maatregelen omvatten met name het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door de fysieke toegang tot de gegevens te controleren, evenals de toegang, invoer en distributie, en het garanderen van de beschikbaarheid en de scheiding ervan. We hebben ook procedures opgezet om de uitoefening van de rechten van de betrokkenen, het verwijderen van gegevens en de reactie op bedreigingen van gegevens te garanderen. Bovendien houden wij bij de ontwikkeling of selectie van hardware, software en processen rekening met de bescherming van persoonsgegevens, in overeenstemming met het principe van gegevensbescherming door technologieontwerp en door gegevensbeschermingsvriendelijke standaardinstellingen (Art. 25 AVG).

  4.2. De veiligheidsmaatregelen omvatten in het bijzonder de gecodeerde overdracht van gegevens tussen uw browser en onze server.

  5. Openbaarmaking en overdracht van gegevens
  5.1. Als wij in het kader van onze verwerking gegevens aan andere mensen en bedrijven (verwerkers of derden) bekendmaken, aan hen overdragen of anderszins toegang tot de gegevens verlenen, gebeurt dit alleen op basis van wettelijke toestemming (bijvoorbeeld als de gegevens worden overgedragen aan derden, zoals aan betalingsdienstaanbieders, in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit - en juridische adviseurs, klantenservice, boekhouding, facturering en soortgelijke diensten die ons in staat stellen onze contractuele verplichtingen en administratieve taken efficiënt en effectief na te komen en verplichtingen).

  5.2. Als wij derden opdracht geven om gegevens te verwerken op basis van een zogenaamd “orderverwerkingscontract”, gebeurt dit op basis van artikel 28 AVG.

  6. Doorgifte naar derde landen
  Als wij gegevens verwerken in een derde land (dat wil zeggen buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)) of dit gebeurt in het kader van het gebruik van diensten van derden of het openbaar maken of overdragen van gegevens aan derden. Dit gebeurt alleen als dit het nakomen van onze (pre-)contractuele verplichtingen betreft, op basis van uw toestemming, op basis van een wettelijke verplichting of op basis van onze gerechtvaardigde belangen. Behoudens wettelijke of contractuele toestemming verwerken of laten wij de gegevens alleen in een derde land verwerken als aan de bijzondere eisen van artikel 44 ev AVG wordt voldaan. Dit betekent dat de verwerking bijvoorbeeld wordt uitgevoerd op basis van speciale garanties, zoals de officieel erkende bepaling van een gegevensbeschermingsniveau dat overeenkomt met de EU (bijvoorbeeld voor de VS via het “Privacy Shield”) of de naleving van officieel erkende bijzondere contractuele verplichtingen (zogenaamde “standaardcontractbepalingen”).

  7. Rechten van de betrokkenen
  7.1. U heeft het recht om bevestiging te vragen of de betreffende gegevens worden verwerkt en om informatie over deze gegevens te ontvangen, evenals verdere informatie en een kopie van de gegevens in overeenstemming met artikel 15 AVG.

  7.2. Je hebt dienovereenkomstig. Artikel 16 AVG geeft u het recht om te verzoeken dat de gegevens die u betreffen, worden aangevuld of dat onjuiste gegevens die u betreffen, worden gecorrigeerd.

  7.3. Overeenkomstig artikel 17 AVG heeft u het recht om te eisen dat de betreffende gegevens onmiddellijk worden verwijderd, of als alternatief, overeenkomstig artikel 18 AVG, om een ​​beperking van de verwerking van de gegevens te verzoeken.

  7.4. U hebt het recht om te verzoeken dat de gegevens over u die u ons hebt verstrekt, worden ontvangen in overeenstemming met artikel 20 AVG en om te verzoeken dat deze worden doorgegeven aan andere verantwoordelijke partijen.

  7.5. Overeenkomstig artikel 77 AVG heeft u bovendien het recht om een ​​klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

  8. Herroepingsrecht
  U heeft het recht om uw toestemming met werking voor de toekomst in te trekken in overeenstemming met artikel 7, lid 3 AVG.

  9. Recht om bezwaar te maken
  U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van uw gegevens in overeenstemming met artikel 21 van de AVG. Er kan met name bezwaar worden gemaakt tegen de verwerking voor directe reclamedoeleinden.

  10. Cookies en recht om bezwaar te maken tegen directe reclame
  10.1. “Cookies” zijn kleine bestanden die op de computers van gebruikers worden opgeslagen. In de cookies kan verschillende informatie worden opgeslagen. Een cookie wordt voornamelijk gebruikt om informatie op te slaan over een gebruiker (of het apparaat waarop de cookie is opgeslagen) tijdens of na zijn bezoek aan een onlineaanbod. Tijdelijke cookies, of ‘sessiecookies’ of ‘tijdelijke cookies’, zijn cookies die worden verwijderd nadat een gebruiker een onlineaanbod verlaat en zijn browser sluit. Zo’n cookie kan bijvoorbeeld de inhoud van een winkelwagentje in een online winkel of een inlogstatus opslaan. Cookies die ook na het sluiten van de browser opgeslagen blijven, worden “permanent” of “persistent” genoemd. De inlogstatus kan bijvoorbeeld worden opgeslagen als gebruikers deze na enkele dagen bezoeken. In zo’n cookie kunnen ook de interesses van gebruikers worden opgeslagen, die worden gebruikt voor bereikmeting of marketingdoeleinden. Cookies van andere aanbieders dan de verantwoordelijke die het onlineaanbod beheert, worden ‘cookies van derden’ genoemd (anders, als het alleen hun cookies zijn, worden ze ‘first-party cookies’ genoemd).

  10.2.
  Wij gebruiken tijdelijke en permanente cookies en leggen dit uit in onze gegevensbeschermingsverklaring. Als gebruikers niet willen dat er cookies op hun computer worden opgeslagen, wordt hen gevraagd de overeenkomstige optie in de systeeminstellingen van hun browser te deactiveren. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd in de systeeminstellingen van de browser. Het uitsluiten van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van dit online aanbod.

  10.3. http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-website een algemeen bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van cookies die worden gebruikt voor online marketingdoeleinden. http://www.youronlinechoices.com/ kan worden uitgelegd. Bovendien kan het opslaan van cookies worden bereikt door ze in de browserinstellingen uit te schakelen. Houd er rekening mee dat dan mogelijk niet alle functies van dit onlineaanbod kunnen worden gebruikt.

  10.4. Meer informatie over cookies

  Om de gebruikte cookies en soortgelijke technologieën (trackingpixels, webbakens, enz.) en de daarmee samenhangende toestemmingen te beheren, gebruiken we de toestemmingstool ‘Real Cookie Banner’. Details over de werking van “Real Cookie Banner” vindt u op https://devowl.io/de/rcb/datenverfahren/ .

  De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens in deze context is artikel 6, lid 1, onder c) AVG en artikel 6, lid 1, onder f) AVG. Ons legitieme belang is het beheer van de gebruikte cookies en soortgelijke technologieën en de daarmee samenhangende toestemmingen.

  Het verstrekken van persoonlijke gegevens is noch contractueel vereist, noch noodzakelijk voor het sluiten van een contract. U bent niet verplicht de persoonsgegevens te verstrekken. Als u de persoonlijke gegevens niet verstrekt, kunnen wij uw toestemmingen niet beheren.

  Wijzig privacy-instellingen

  11. Verwijdering van gegevens
  11.1. De gegevens die wij verwerken, worden verwijderd of de verwerking ervan wordt beperkt in overeenstemming met de artikelen 17 en 18 van de AVG. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze gegevensbeschermingsverklaring, worden de door ons opgeslagen gegevens verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en de verwijdering niet in strijd is met eventuele wettelijke bewaarplichten. Tenzij de gegevens worden verwijderd omdat ze voor andere wettelijk toegestane doeleinden nodig zijn, wordt de verwerking ervan beperkt. Dit betekent dat de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om commerciële of fiscale redenen bewaard moeten worden.

  11.2. Volgens wettelijke vereisten in Duitsland vindt de opslag in het bijzonder gedurende 6 jaar plaats in overeenstemming met artikel 257 lid 1 HGB (handelsboeken, inventarissen, openingsbalansen, jaarrekeningen, handelsbrieven, boekhouddocumenten enz.) en gedurende 10 jaar. jaar in overeenstemming met artikel 147 lid 1 AO (boeken, bescheiden, managementrapporten, boekhoudkundige documenten, commerciële en zakelijke brieven, documenten die relevant zijn voor belastingheffing, enz.) en 6 jaar in overeenstemming met artikel 257 lid 1 nrs. 2 en 3, lid 4 HGB (handelsbrieven).

  11.3. Volgens wettelijke vereisten in Oostenrijk vindt de opslag in het bijzonder gedurende 7 jaar plaats in overeenstemming met artikel 132, lid 1 BAO (boekhoudbescheiden, kwitanties/facturen, rekeningen, kwitanties, handelspapieren, overzichten van inkomsten en uitgaven enz.), voor 22 jaar in verband met onroerend goed en 10 jaar voor documenten met betrekking tot elektronisch verleende diensten, telecommunicatie-, radio- en televisiediensten die worden geleverd aan niet-ondernemers in EU-lidstaten en waarvoor de Mini-One-Stop-Shop (MOSS) is gebruikt.

  12. Orderverwerking in de onlineshop en klantdenken denk
  . Wij verwerken de gegevens van onze klanten in het kader van het bestelproces in onze onlineshop om hen in staat te stellen de geselecteerde producten en diensten te selecteren en te bestellen, evenals de betaling en levering of uitvoering ervan. De persoonlijke gegevens van de klant die nodig zijn voor het verzenden van de bestelling (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) worden doorgegeven aan de verzendserviceprovider.

  12.2. De verwerkte gegevens omvatten inventarisgegevens, communicatiegegevens, contractgegevens, betalingsgegevens en tot de betrokkenen behoren onze klanten, geïnteresseerde partijen en andere zakenpartners. De verwerking vindt plaats met het oog op het leveren van contractuele diensten in het kader van de exploitatie van een online winkel, facturering, levering en klantenservice. Wij gebruiken sessiecookies om de inhoud van het winkelwagentje op te slaan en permanente cookies om de inlogstatus op te slaan.

  12.3. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter b (Uitvoering van bestelprocessen) en c (Wettig verplichte archivering) AVG. De als noodzakelijk gemarkeerde informatie is vereist voor het opstellen en uitvoeren van het contract. Wij maken de gegevens alleen aan derden bekend als onderdeel van de levering, betaling of in het kader van wettelijke toestemmingen en verplichtingen jegens juridische adviseurs en autoriteiten. De gegevens worden alleen in derde landen verwerkt als dit noodzakelijk is om de overeenkomst uit te voeren (bijvoorbeeld op verzoek van de klant tot levering of betaling).

  12.4. Gebruikers kunnen optioneel een gebruikersaccount aanmaken, met name door hun bestellingen te kunnen bekijken. Als onderdeel van de registratie wordt de vereiste verplichte informatie aan gebruikers verstrekt. Gebruikersaccounts zijn niet openbaar en kunnen niet worden geïndexeerd door zoekmachines. Als gebruikers hun gebruikersaccount hebben beëindigd, worden hun gegevens met betrekking tot het gebruikersaccount verwijderd, tenzij het bewaren ervan om handels- of belastingrechtelijke redenen noodzakelijk is in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder c) AVG. Informatie in het denk blijft bewaard totdat deze wordt verwijderd en vervolgens wordt gearchiveerd in geval van een wettelijke verplichting. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór het einde van het contract een back-up van zijn gegevens te maken als het contract wordt beëindigd.

  12.5. Als onderdeel van het registratie- en herregistratieproces en het gebruik van onze onlinediensten slaan wij het IP-adres en het tijdstip van de betreffende gebruikersactie op. De opslag is gebaseerd op onze legitieme belangen, evenals de bescherming van de gebruiker tegen misbruik en ander ongeoorloofd gebruik. In principe worden deze gegevens niet doorgegeven aan derden, tenzij dit noodzakelijk is om onze claims waar te maken of er een wettelijke verplichting bestaat om dit te doen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder c AVG.

  12.6. De verwijdering vindt plaats na het verstrijken van de wettelijke garantie- en vergelijkbare verplichtingen; de noodzaak van het opslaan van de gegevens wordt elke drie jaar gecontroleerd; In het geval van wettelijke archiveringsverplichtingen vindt de verwijdering plaats na het verstrijken ervan (einde bewaarplicht handelsrecht (6 jaar) en fiscaal recht (10 jaar); Informatie in het denk blijft behouden totdat deze wordt verwijderd.

  13. Bedrijfsanalyses en marktonderzoek
  13.1. Om ons bedrijf economisch te kunnen runnen en markttrends, klant- en gebruikerswensen te herkennen, analyseren wij de gegevens die we hebben over zakelijke transacties, contracten, aanvragen, enz. We verwerken voorraadgegevens, communicatiegegevens, contractgegevens, betalingsgegevens, gebruiksgegevens , metadata op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG, waarbij de betrokken personen klanten, geïnteresseerden, zakenpartners, bezoekers en gebruikers van het onlineaanbod omvatten. De analyses worden uitgevoerd ten behoeve van bedrijfsevaluaties, marketing en marktonderzoek. Wij kunnen rekening houden met de profielen van geregistreerde gebruikers met informatie over bijvoorbeeld hun aankoopprocessen. De analyses helpen ons om de gebruiksvriendelijkheid te vergroten, ons aanbod te optimaliseren en de bedrijfsefficiëntie te verbeteren. De analyses zijn uitsluitend voor ons doel en worden niet extern openbaar gemaakt, tenzij het anonieme analyses met samengevatte waarden betreft.

  13.2. Als deze analyses of profielen persoonlijk zijn, worden ze verwijderd of geanonimiseerd wanneer de gebruiker zijn contract beëindigt, anders twee jaar na het sluiten van het contract. Bovendien worden de algemene bedrijfsanalyses en algemene trendbepalingen indien mogelijk anoniem gemaakt.

  14. Kredietinformatie
  14.1. Als we een vooruitbetaling doen (bijvoorbeeld bij een aankoop op rekening), behouden we ons het recht voor om identiteits- en kredietinformatie te verkrijgen van gespecialiseerde servicebedrijven (kredietagentschappen) om onze legitieme belangen te beschermen en om het kredietrisico te beoordelen op basis van wiskundige en statistische procedures.

  14.2. Als onderdeel van het kredietrapport geven wij de volgende persoonlijke gegevens van de klant (naam, postadres, geboortedatum, informatie over het type contract, bankgegevens) door aan de volgende kredietinformatiebureaus: SCHUFA-Gesellschaft (SCHUFA Holding AG , Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden), informatie over gegevensbescherming: https://www.schufa.de/de/ueber-uns/daten-scoring/.

  14.3. Wij verwerken de van de kredietinformatiebureaus ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een betalingsachterstand als onderdeel van een passende, discretionaire beslissing over het aangaan, uitvoeren en beëindigen van de contractuele relatie. Wij behouden ons het recht voor om bij een negatief resultaat van de kredietcontrole betaling op rekening of enig ander voorschot te weigeren.

  14.4. De beslissing of wij vooruitbetalingen doen, wordt conform artikel 22 AVG uitsluitend genomen op basis van een geautomatiseerde beslissing in individuele gevallen, die onze software neemt op basis van de informatie van het kredietinformatiebureau.

  14.5 Als wij uitdrukkelijke toestemming van u verkrijgen, is de wettelijke basis voor het kredietrapport en de overdracht van de gegevens van de klant aan de kredietagentschappen de toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, letter a, 7 AVG. Als er geen toestemming wordt verkregen, vormen onze legitieme belangen bij de betrouwbaarheid van uw betalingsaanvraag de wettelijke basis in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f van de AVG.

  15. Contact en klantenservice
  15.1. Wanneer u contact met ons opneemt (via contactformulier of e-mail), worden de gegevens van de gebruiker verwerkt om het contactverzoek te verwerken en te verwerken in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter b) AVG.

  15.2. Gebruikersinformatie kan worden opgeslagen in ons klantrelatiebeheersysteem (“CRM-systeem”) of een vergelijkbare onderzoeksorganisatie.

  15.3. Wij verwijderen de verzoeken als deze niet meer nodig zijn. Iedere twee jaar beoordelen wij de noodzaak; Vragen van klanten die over een denk beschikken, slaan wij permanent op en verwijzen naar de denk voor verwijdering. Daarnaast gelden de wettelijke archiveringsverplichtingen.

  16. Verzameling van toegangsgegevens en logbestanden
  16.1. Op basis van onze legitieme belangen in de zin van artikel 6 lid 1 letter f AVG verzamelen wij gegevens over elke toegang tot de server waarop deze dienst zich bevindt (zogenaamde serverlogbestanden). De toegangsgegevens omvatten de naam van de bezochte website, bestand, datum en tijd van toegang, hoeveelheid overgedragen gegevens, melding van succesvolle toegang, browsertype en -versie, het besturingssysteem van de gebruiker, referrer-URL (de eerder bezochte pagina), geanonimiseerde IP adres en de aanvragende persoon Aanbieder.

  16.2. Logbestandinformatie wordt om veiligheidsredenen (bijvoorbeeld om misbruik of fraude te onderzoeken) maximaal zeven dagen bewaard en vervolgens verwijderd. Gegevens waarvan verdere opslag noodzakelijk is voor bewijsdoeleinden, zijn uitgesloten van verwijdering totdat het betreffende incident definitief is opgehelderd.

  17. Online aanwezigheid op sociale media
  17.1. Op basis van onze legitieme belangen in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), AVG, onderhouden wij online aanwezigheid binnen sociale netwerken en platforms om te kunnen communiceren met klanten, geïnteresseerde partijen en daar actieve gebruikers en om hen te informeren over onze diensten. Bij toegang tot de respectieve netwerken en platforms zijn de algemene voorwaarden en richtlijnen voor gegevensverwerking van hun respectieve operators van toepassing.

  17.2 Tenzij anders vermeld in onze gegevensbeschermingsverklaring, verwerken wij de gegevens van gebruikers als ze met ons communiceren op sociale netwerken en platforms, bijvoorbeeld door berichten te schrijven op onze online aanwezigheid of ons berichten te sturen.

  18. Matomo-analyses

  Deze website maakt gebruik van Matomo, open source software, zelfgehoste software om anonieme gebruiksgegevens voor deze website te verzamelen.
  Gegevens over bezoekersgedrag worden verzameld om mogelijke problemen te identificeren, zoals niet gevonden pagina's, problemen met zoekmachines of impopulaire pagina's. Zodra de gegevens (aantal bezoekers die foutpagina's zien of slechts één pagina etc.) zijn verwerkt, genereert Matomo rapporten voor website-exploitanten zodat zij kunnen reageren. (Layoutwijzigingen, nieuwe inhoud, etc.)

   

  Matomo verwerkt de volgende gegevens:
  • Koekjes
  • Geanonimiseerde IP-adressen (door de laatste 2 bytes te verwijderen)
  • Pseudo-geanonimiseerde locatie (op basis van geanonimiseerd IP-adres)
  • Datum en tijd
  • Titel van de geopende pagina
  • URL van de geopende pagina
  • URL van de vorige pagina (als dit dit toelaat)
  • Schermresolutie
  • Lokale tijd
  • Bestanden waarop is geklikt en gedownload
  • Externe links
  • Duur van het laden van de pagina
  • Land, regio, stad (met lage nauwkeurigheid vanwege IP-adres)
  • Hoofdtaal van de browser
  • Gebruikersagent van de browser
  • Interacties met formulieren (maar niet hun inhoud)

  19. Google Re/Marketingdiensten
  19.1. Op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van artikel 6, lid 1, lit. f. AVG), maken wij gebruik van de marketing- en remarketingdiensten (kortweg “Google Marketing Services”.”) van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, (“Google”).

  19.2. Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee de garantie dat het zal voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

  19.3. Met de marketingdiensten van Google kunnen wij gerichter advertenties voor en op onze website tonen, zodat gebruikers alleen advertenties zien die mogelijk aansluiten bij hun interesses. Als een gebruiker bijvoorbeeld op andere websites advertenties te zien krijgt voor producten waarin hij of zij geïnteresseerd is, wordt dit ‘remarketing’ genoemd. Voor deze doeleinden voert Google, wanneer u onze en andere websites bezoekt waarop Google-marketingdiensten actief zijn, rechtstreeks een code van Google uit en zogenaamde (re)marketingtags (onzichtbare afbeeldingen of code, ook wel “Web “Beacons” genoemd) zijn geïntegreerd in de website. Met hun hulp wordt een individuele cookie, dat wil zeggen een klein bestand, op het apparaat van de gebruiker opgeslagen (in plaats van cookies kunnen ook vergelijkbare technologieën worden gebruikt). De cookies kunnen door verschillende domeinen worden geplaatst, waaronder google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com of googleadservices.com. Dit bestand registreert welke websites de gebruiker heeft bezocht, in welke inhoud hij geïnteresseerd is en op welke aanbiedingen hij heeft geklikt, evenals technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijd en andere informatie over het gebruik van de online aanbod. Ook het IP-adres van de gebruiker wordt geregistreerd, hoewel wij Google Analytics informeren dat het IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt afgekort en alleen in uitzonderlijke gevallen door Google naar servers wordt overgedragen. de VS en daar ingekort. Het IP-adres wordt niet samengevoegd met de gegevens van de gebruiker binnen andere Google-aanbiedingen. Google kan de hierboven genoemde informatie ook combineren met dergelijke informatie uit andere bronnen. Wanneer de gebruiker vervolgens andere websites bezoekt, kunnen er advertenties worden getoond die zijn afgestemd op zijn interesses.

  19.4. Gebruikersgegevens worden pseudoniem verwerkt als onderdeel van de marketingdiensten van Google. Dit betekent dat Google bijvoorbeeld niet de naam of het e-mailadres van de gebruiker opslaat en verwerkt, maar de relevante cookie-gerelateerde gegevens binnen gepseudonimiseerde gebruikersprofielen verwerkt. Dit betekent dat vanuit het perspectief van Google de advertenties niet worden beheerd en getoond voor een specifiek geïdentificeerde persoon, maar voor de cookiehouder, ongeacht wie de cookiehouder is. Dit geldt niet als een gebruiker Google uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om de gegevens zonder deze pseudonimisering te verwerken. De door Google Marketing Services over gebruikers verzamelde informatie wordt verzonden naar Google en opgeslagen op de servers van Google in de VS.

  19.5. Tot de Google-marketingdiensten die wij gebruiken, behoort onder meer het online advertentieprogramma “Google AdWords”. In het geval van Google AdWords ontvangt elke AdWords-klant een ander “conversiecookie”. Cookies kunnen dus niet gevolgd worden via de websites van AdWords-klanten. De met behulp van de cookie verzamelde informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor AdWords-klanten die voor conversietracking hebben gekozen. AdWords-klanten krijgen te horen hoeveel gebruikers in totaal op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een conversietrackingtag. U ontvangt echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren.

  19.6. Wij kunnen advertenties van derden integreren op basis van de Google-marketingdienst “DoubleClick”. DoubleClick maakt gebruik van cookies waarmee Google en zijn partnerwebsites advertenties kunnen weergeven op basis van de bezoeken van gebruikers aan deze website of andere websites op internet.

  19.7. We kunnen ook de “Google Tag Manager” gebruiken om de analyse- en marketingdiensten van Google in onze website te integreren en te beheren.

  19.8. Voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Google voor marketingdoeleinden kunt u terecht op de overzichtspagina: https://policies.google.com/technologies/ads .

  19.9. Als u bezwaar wilt maken tegen op interesses gebaseerde advertenties via de marketingdiensten van Google, kunt u de instellingen en opt-outmogelijkheden van Google gebruiken: https://adssettings.google.com/authenticated .

  20. Microsoft Bing Ads
  Onze website maakt gebruik van conversietracking van Bing Ads (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS). Als u op een Bing-advertentie hebt geklikt, wordt er een cookie op uw computer geplaatst. Zowel Bing als de exploitant van de website kunnen herkennen dat u via de Bing-advertenties naar onze website bent doorgestuurd. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat bij deze procedure ook uw IP-adres wordt geregistreerd. Als u niet wilt deelnemen aan het beschreven trackingproces, kunt u via uw browserinstellingen de noodzakelijke instelling van een cookie weigeren. Deactiveren kan ook via de volgende link: http://choice.microsoft.com/de/opt-out
  . Meer informatie over gegevensbescherming en de door Microsoft Bing gebruikte cookies vindt u op de website van Microsoft: https://privacy microsoft.com/de-de/privacystatement

  21. Communicatie via post, e-mail, fax of telefoon
  21.1. Wij gebruiken middelen voor langeafstandscommunicatie, zoals post, telefoon of e-mail, om zaken te doen en voor marketingdoeleinden. Wij verwerken inventarisgegevens, adres- en contactgegevens en contractgegevens van klanten, deelnemers, geïnteresseerden en communicatiepartners.

  21.2. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter a, artikel 7 AVG, artikel 6 lid 1 letter f AVG in combinatie met wettelijke vereisten voor reclamecommunicatie. Contact vindt alleen plaats met toestemming van de contactpersoon of in het kader van wettelijke toestemmingen en de verwerkte gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn en anders met bezwaar/intrekking of stopzetting van de autorisatiegrondslagen of wettelijke archiveringsverplichtingen.

  22. Nieuwsbrief
  22.1. Met de volgende informatie informeren wij u over de inhoud van onze nieuwsbrief, de registratie-, verzendings- en statistische evaluatieprocedures en uw rechten om bezwaar te maken. Door u te abonneren op onze nieuwsbrief, gaat u akkoord met de ontvangst ervan en de beschreven procedures.

  22.2. Inhoud van de nieuwsbrief: Wij versturen alleen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische mededelingen met promotionele informatie (hierna “nieuwsbrief”) met toestemming van de ontvanger of wettelijke toestemming. Als de inhoud bij de aanmelding voor de nieuwsbrief specifiek wordt beschreven, is deze bepalend voor de toestemming van de gebruiker. Onze nieuwsbrieven bevatten ook informatie over onze producten, aanbiedingen, acties en ons bedrijf.

  22.3. Double-opt-in en loggen: De aanmelding voor onze nieuwsbrief vindt plaats via een zogenaamde double-opt-in-procedure. Dit betekent dat u na uw registratie een e-mail ontvangt waarin u wordt gevraagd uw registratie te bevestigen. Deze bevestiging is nodig zodat niemand kan inloggen met het e-mailadres van iemand anders. Inschrijvingen voor de nieuwsbrief worden geregistreerd om bewijs van het registratieproces te kunnen leveren in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Dit omvat het opslaan van de registratie- en bevestigingstijden, evenals het IP-adres. Ook wijzigingen in uw bij de verzenddienst opgeslagen gegevens worden geregistreerd.

  22.4. De nieuwsbrief wordt verzonden via »Brevo«, Köpenicker Straße 126, 10179 Berlijn, Duitsland. De e-mailadressen van onze nieuwsbriefontvangers, evenals hun andere gegevens die in deze informatie worden beschreven, worden opgeslagen op de servers van Brevo. Brevo gebruikt deze gegevens om namens ons de nieuwsbrieven te verzenden en te evalueren. Bovendien kan Brevo, volgens eigen informatie, deze gegevens gebruiken om de eigen dienstverlening te optimaliseren of te verbeteren, bijvoorbeeld om de verzending en presentatie van de nieuwsbrief technisch te optimaliseren of voor economische doeleinden om te bepalen uit welke landen de ontvangers afkomstig zijn. Brevo gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om hen zelf aan te schrijven of door te geven aan derden.

  Wij vertrouwen op de betrouwbaarheid en IT- en gegevensbeveiliging van Brevo. Brevo streeft ernaar de EU-regelgeving inzake gegevensbescherming na te leven. Het privacybeleid van Brevo vindt u hier.

  22.5. Als wij gebruik maken van een verzendserviceprovider, kan de verzendserviceprovider deze gegevens volgens zijn eigen informatie in pseudonieme vorm gebruiken, d.w.z. zonder deze aan een gebruiker toe te wijzen, om zijn eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, bijvoorbeeld om de verzending technisch te optimaliseren en de presentatie van de nieuwsbrief of voor statistische doeleinden om te bepalen uit welke landen de ontvangers afkomstig zijn. De verzendserviceprovider gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om hen zelf te schrijven of aan derden door te geven.

  22.6. Succesmeting – ​​De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamd “webbaken”, dat wil zeggen een bestand ter grootte van een pixel dat van onze server wordt opgehaald wanneer de nieuwsbrief wordt geopend, of van hun server als we een verzendserviceprovider gebruiken. Als onderdeel van dit ophalen wordt in eerste instantie technische informatie verzameld, zoals informatie over de browser en uw systeem, evenals uw IP-adres en het tijdstip van ophalen. Deze informatie wordt gebruikt om de dienstverlening technisch te verbeteren op basis van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag op basis van hun toegangslocaties (die kunnen worden bepaald aan de hand van het IP-adres) of toegangstijden. Bij de statistische onderzoeken wordt ook bepaald of de nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke links wordt geklikt. Om technische redenen kan deze informatie aan individuele nieuwsbriefontvangers worden toegewezen. Het is echter noch onze bedoeling, noch, indien gebruikt, die van de verzenddienstverlener om individuele gebruikers te monitoren. De evaluaties dienen ons veel meer om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en onze inhoud daaraan aan te passen of om verschillende inhoud te sturen op basis van de interesses van onze gebruikers.

  22.7. Het verzenden van de nieuwsbrief en het meten van het succes zijn gebaseerd op de toestemming van de ontvanger in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter a, artikel 7 AVG in samenhang met artikel 7 lid 2 nr. 3 UWG of op basis van wettelijke toestemming in in overeenstemming met artikel 7 AVG, 7 lid 3 UWG.

  22.8. Het registratieproces wordt geregistreerd op basis van onze legitieme belangen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter f van de AVG en dient als bewijs van toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief.

  23. Taboela

  Microgreen Shop voor conversiemeting in het kader van het legitieme belang conform artikel 6 lid I lit f AVG gebruikt. Op deze manier kan het gedrag van gebruikers worden gevolgd nadat ze zijn doorgestuurd naar de website van de aanbieder door op een Taboola-advertentie te klikken. Dit proces wordt gebruikt om de effectiviteit van Taboola-advertenties te evalueren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kan helpen toekomstige advertentiemaatregelen te optimaliseren. De verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem en laten ons dus niet toe om conclusies te trekken over de identiteit van de gebruiker. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen tracking door Taboola; Om dit te doen, klikt u op het veld “Opt-Out” onder het privacybeleid van Taboola, beschikbaar op https://www.taboola.com/de/privacy-policy . Hier vindt u ook meer informatie over gegevensbescherming bij Taboola Inc. De opt-out geldt alleen voor het apparaat dat u gebruikt en verliest ook zijn geldigheid als u uw cookies verwijdert. De op deze manier verzonden gegevens worden binnen 3 maanden verwijderd.

   

  24. Integratie van diensten en inhoud van derden

  24.1. Binnen ons onlineaanbod gebruiken wij inhoud of dienstenaanbod van externe aanbieders op basis van onze legitieme belangen (dat wil zeggen interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons onlineaanbod in de zin van artikel 6, lid 1, lit. f. AVG) om hun inhoud te verbeteren en om diensten zoals video’s of lettertypen te integreren (hierna “inhoud” genoemd). Hierbij wordt er altijd van uitgegaan dat de externe aanbieders van deze inhoud op de hoogte zijn van het IP-adres van de gebruiker, omdat zij zonder het IP-adres de inhoud niet naar hun browser zouden kunnen sturen. Om deze inhoud weer te geven is daarom het IP-adres nodig. Wij streven ernaar alleen inhoud te gebruiken waarvan de respectieve providers het IP-adres alleen gebruiken om de inhoud te leveren. Derden kunnen ook zogenaamde pixeltags (onzichtbare afbeeldingen, ook wel “webbeacons” genoemd) gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. De “pixeltags” kunnen worden gebruikt om informatie zoals bezoekersverkeer op de pagina’s van deze website te evalueren. De pseudonieme informatie kan ook in cookies op het apparaat van de gebruiker worden opgeslagen en kan onder meer technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijd en andere informatie over het gebruik van ons onlineaanbod bevatten, evenals worden gekoppeld aan dergelijke informatie uit andere bronnen.

  24.2.
  De volgende presentatie biedt een overzicht van externe aanbieders en hun inhoud, samen met links naar hun gegevensbeschermingsverklaringen, die verdere informatie bevatten over de verwerking van gegevens en, in sommige gevallen hier al genoemd, bezwaarmogelijkheden (zogenaamde opt- out) - Als onze klanten betalingsdiensten van derden gebruiken (bijvoorbeeld als u PayPal of Sofortüberweisung gebruikt), zijn de algemene voorwaarden en gegevensbeschermingsverklaringen van de respectieve externe providers van toepassing, die toegankelijk zijn via de respectieve websites of transactieapplicaties .

  – Kaarten van de dienst “Google Maps” van de externe aanbieder Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Verklaring inzake gegevensbescherming: https://www.google.com/policies/privacy/ , opt-out: https://www.google.com/settings/ads/ .

  – Video's van het “YouTube”-platform van de externe aanbieder Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Verklaring inzake gegevensbescherming: https://www.google.com/policies/privacy/ , opt-out: https://www.google.com/settings/ads/ .

  – Functies van de dienst Google+ zijn in ons onlineaanbod geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door de externe aanbieder Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Als u bent ingelogd op uw Google+-account, kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw Google+-profiel door op de Google+-knop te klikken. Hierdoor kan Google uw bezoek aan onze pagina's aan uw gebruikersaccount toewijzen. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Google+. Verklaring inzake gegevensbescherming: https://policies.google.com/privacy , opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated .

  – Functies van de Instagram-dienst zijn geïntegreerd in ons onlineaanbod. Deze functies worden aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS. Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u de inhoud van onze pagina's aan uw Instagram-profiel koppelen door op de Instagram-knop te klikken. Hierdoor kan Instagram uw bezoek aan onze pagina's aan uw gebruikersaccount toewijzen. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Instagram. Verklaring gegevensbescherming: https://privacycenter.instagram.com/policy/ .

  – Wij gebruiken sociale plug-ins van het sociale netwerk Pinterest, dat wordt beheerd door Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, VS (“Pinterest”). Wanneer u een pagina bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, brengt uw browser een directe verbinding tot stand met de servers van Pinterest. De plug-in verzendt loggegevens naar de server van Pinterest in de VS. Deze loggegevens kunnen onder meer uw IP-adres bevatten, het adres van de bezochte websites die ook Pinterest-functies bevatten, het type en de instellingen van de browser, de datum en tijd van het verzoek, hoe u Pinterest gebruikt en cookies. Verklaring gegevensbescherming: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy .

  – Op onze website bieden wij onder andere betaling via PayPal aan. PayPal is een online betalingsdienstaanbieder. Betalingen worden verwerkt via zogenaamde PayPal-accounts, die virtuele privé- of zakelijke accounts vertegenwoordigen. PayPal biedt ook de mogelijkheid om virtuele betalingen via creditcards te verwerken als een gebruiker geen PayPal-account heeft. Een PayPal-rekening wordt beheerd via een e-mailadres, daarom is er geen traditioneel rekeningnummer. PayPal maakt het mogelijk om online betalingen aan derden te initiëren of betalingen te ontvangen. PayPal neemt ook trustfuncties op zich en biedt kopersbeschermingsdiensten. De Europese werkmaatschappij van PayPal is PayPal (Europe) S.à.rl & Cie. SCA, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg. Als de betrokkene tijdens het bestelproces in onze onlineshop “PayPal” als betalingsoptie selecteert, worden de gegevens van de betrokkene automatisch naar PayPal verzonden. Door deze betalingsoptie te selecteren, stemt de betrokkene in met de overdracht van persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking. De persoonlijke gegevens die naar PayPal worden verzonden, zijn meestal voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking. Voor de afhandeling van het koopcontract zijn bovendien persoonsgegevens nodig die verband houden met de betreffende bestelling. Het doel van het doorgeven van de gegevens is het verwerken van betalingen en het voorkomen van fraude. De voor de verwerking verantwoordelijke persoon zal met name persoonsgegevens aan PayPal doorgeven als er een legitiem belang bij de overdracht bestaat. De persoonlijke gegevens die worden uitgewisseld tussen PayPal en de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking, kunnen door PayPal worden doorgegeven aan kredietinformatiebureaus. Het doel van deze verzending is het controleren van de identiteit en kredietwaardigheid. PayPal kan de persoonsgegevens doorgeven aan aangesloten bedrijven en dienstverleners of onderaannemers, voor zover dit noodzakelijk is om contractuele verplichtingen na te komen of de gegevens in de bestelling moeten worden verwerkt. De betrokkene heeft op elk moment de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens bij PayPal in te trekken. Een intrekking heeft geen invloed op persoonsgegevens die voor de (contractuele) betalingsverwerking moeten worden verwerkt, gebruikt of verzonden. De toepasselijke gegevensbeschermingsregels van PayPal kunt u hier raadplegen

  – Wij gebruiken Stripe, een aanbod van het Amerikaanse Stripe Inc. (hierna “Stripe”) om betalingen te verwerken (rechtsgrondslag in overeenstemming met de AVG, indien en voor zover van toepassing: Art. 6 Para. 1 Letters b en f AVG) . De gegevens die door de betalingsdienstaanbieders worden verwerkt, omvatten inventarisgegevens, zoals naam en adres, bankgegevens, zoals rekeningnummers of creditcardnummers, wachtwoorden, TAN's en controlesommen, evenals contractgegevens, bedragen en ontvangergerelateerde informatie. De informatie is nodig om de transacties uit te voeren. De ingevoerde gegevens worden echter uitsluitend door de betalingsdienstaanbieders verwerkt en opgeslagen. Dit betekent dat wij geen account- of creditcardgerelateerde informatie ontvangen, maar alleen informatie met bevestiging of negatieve informatie over de betaling. Onder bepaalde omstandigheden kunnen de gegevens door de betalingsdienstaanbieder aan kredietinformatiebureaus worden doorgegeven. Het doel van deze verzending is het controleren van de identiteit en kredietwaardigheid. Hiervoor verwijzen wij naar de algemene voorwaarden en gegevensbeschermingsinformatie van de betalingsdienstaanbieders. Op betalingstransacties, die toegankelijk zijn op de respectieve websites of transactieapplicaties, zijn de algemene voorwaarden en gegevensbeschermingsverklaringen van de respectieve betalingsdienstaanbieders van toepassing. Wij verwijzen hier ook naar voor meer informatie en om annulerings-, informatie- en andere rechten van de betrokkenen te doen gelden. Stripe is gecertificeerd volgens zowel het EU als het Zwitsers-Amerikaanse Privacy Shield en garandeert daarmee een adequate gegevensbescherming. In het bijzonder heeft Stripe de volgende informatie gepubliceerd over het type, de omvang en het doel van de gegevensverwerking: https://stripe.com/ch/privacy , https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TQOUAA4 .

  – Binnen ons onlineaanbod zogenaamde “Facebook-pixels” van het sociale netwerk Facebook, dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS, of, als u in de EU gevestigd bent, Facebook Ierland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (“Facebook”). Met behulp van de Facebook-pixel kan Facebook de bezoekers van ons aanbod bepalen als doelgroep voor de weergave van advertenties, zogenaamde “Facebook Ads”. Dienovereenkomstig gebruiken wij de Facebook-pixel om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen weer te geven aan Facebook-gebruikers die interesse hebben getoond in onze website. Dit betekent dat we met behulp van de Facebook-pixel ervoor willen zorgen dat onze Facebook-advertenties overeenkomen met de potentiële interesse van de gebruikers en niet hinderlijk overkomen. Met behulp van de Facebook-pixel kunnen we ook de effectiviteit van Facebook-advertenties volgen voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden, door te zien of gebruikers naar onze website zijn doorgestuurd nadat ze op een Facebook-advertentie hebben geklikt. De Facebook-pixel wordt bij uw bezoek aan onze website direct door Facebook geïntegreerd en kan een zogenaamde cookie, d.w.z. een klein bestand, op uw apparaat opslaan. Als u vervolgens inlogt op Facebook of Facebook bezoekt terwijl u ingelogd bent, wordt uw bezoek aan onze website genoteerd in uw profiel. De over u verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem, zodat wij geen conclusies kunnen trekken over de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is. De gegevensverwerking door Facebook vindt plaats in het kader van het gegevensgebruiksbeleid van Facebook. Meer informatie over de werking van de remarketingpixel en in het algemeen over de weergave van Facebook-advertenties kunt u daarom vinden in het gegevensgebruiksbeleid van Facebook: https://www.facebook.com/policy.php . U kunt bezwaar maken tegen de verzameling door de Facebook-pixel en het gebruik van uw gegevens voor de weergave van Facebook-advertenties. Hiervoor kunt u de door Facebook opgezette pagina openen en de instructies volgen over de instellingen voor op gebruik gebaseerde reclame: https://www.facebook.com/settings?tab=ads of bezwaar maken via de Amerikaanse website http:/ /www.aboutads.info/choices/ of de EU-site http://www.youronlinechoices.com/ uitleggen.
  De instellingen zijn platformonafhankelijk, wat betekent dat ze op alle apparaten worden toegepast, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.

  Wij nemen deel aan het WEBGAINS-partnerprogramma. Als onderdeel van zijn trackingdiensten slaat WEBGAINS cookies op om transacties (bijvoorbeeld leads en verkopen) te documenteren op de apparaten van gebruikers die websites of andere online aanbiedingen van zijn klanten bezoeken of gebruiken (bijvoorbeeld zich inschrijven voor een nieuwsbrief of een bestelling plaatsen in een online winkel geef op). Deze cookies dienen uitsluitend om het succes van een advertentiemedium en de bijbehorende facturering binnen zijn netwerk correct toe te wijzen. Een cookie bevat alleen informatie over wanneer een bepaald advertentiemedium door een apparaat is aangeklikt. De WEBGAINS-trackingcookies slaan een individuele nummerreeks op die niet aan de individuele gebruiker kan worden toegewezen en wordt gebruikt om het partnerprogramma van een adverteerder, de uitgever en het tijdstip van de actie van de gebruiker (klikken of bekijken) te documenteren. WEBGAINS verzamelt ook informatie over het apparaat waarmee een transactie wordt uitgevoerd. B. het besturingssysteem en de browser die toegang heeft. Als de informatie ook persoonlijke gegevens bevat, wordt de beschreven verwerking uitgevoerd op basis van ons legitieme financiële belang bij het verwerken van commissiebetalingen met WEBGAINS in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) AVG. Als u niet wilt dat er cookies in uw browser worden opgeslagen, kunt u dit doen door de juiste browserinstellingen te wijzigen. U kunt de opslag van cookies in uw browser onder Extra's/Internetopties deactiveren, deze beperken tot bepaalde websites of uw browser zo instellen dat deze u waarschuwt zodra er een cookie wordt verzonden. Houd er echter rekening mee dat u in dit geval een beperkte weergave van het onlineaanbod en een beperkte gebruikersnavigatie moet verwachten. U kunt cookies ook op elk gewenst moment verwijderen. In dit geval wordt de daarin opgeslagen informatie van uw apparaat verwijderd. Meer informatie over het gegevensgebruik door WEBGAINS vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van het bedrijf: http://www.webgains.com/public/de/datenschutzerklaerung/

  Laatst bijgewerkt: 19 april 2024