Winkelwagen

Gratis verzending vanaf 75€🚛

Kiemkracht regelmatig gecontroleerd 🌱

Privacybeleid

Het gebruik van onze website is mogelijk zonder het verstrekken van persoonsgegevens. Voor het gebruik van afzonderlijke diensten op onze site kunnen afwijkende regelingen gelden, die hieronder afzonderlijk worden toegelicht.

Deze gegevensbeschermingsverklaring informeert u over de aard, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "gegevens" genoemd) binnen ons onlineaanbod en de daarmee verbonden websites, functies en inhoud, alsmede externe onlineaanwezigheden, zoals onze socialemediaprofielen (hierna gezamenlijk "onlineaanbod" genoemd). Met betrekking tot de gebruikte termen, zoals "verwerking" of "verantwoordelijke", verwijzen wij naar de definities in artikel 4 van de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR).

Verantwoordelijke / contactpersoon:
Bedrijf: Keimgrün GmbH
Straat en nr.: Lindenweg 16
Postcode, plaats, land: 35638, Leun, Duitsland
Directeur: Christian Zinke
Telefoonnummer: +49 6473 4180957
E-mailadres: [email protected]

Soorten gegevens die worden verwerkt:

 • Inventarisgegevens (bv. namen, adressen)
 • Contactgegevens (bv. e-mail, telefoonnummers)
 • Inhoudelijke gegevens (bv. tekstinvoer, foto's, video's)
 • Contractgegevens (bv. onderwerp van het contract, looptijd, klantencategorie)
 • Betalingsgegevens (bv. bankgegevens, betalingsgeschiedenis)
 • Gebruiksgegevens (bv. bezochte webpagina's, belangstelling voor inhoud, toegangstijden)
 • Meta/communicatiegegevens (bv. apparaatinformatie, IP-adressen)


Verwerking van bijzondere categorieën van gegevens (art. 9, lid 1, DSGVO):

Er worden geen bijzondere categorieën van gegevens verwerkt.

Categorieën van betrokkenen op wie de verwerking betrekking heeft:

 • Klanten, geïnteresseerden, bezoekers en gebruikers van het online aanbod, zakenpartners.
 • Bezoekers en gebruikers van het online-aanbod.

Hierna worden de betrokken personen ook collectief "gebruikers" genoemd.

Doel van de verwerking:

 • Beschikbaarstelling van het online aanbod, de inhoud ervan en de winkelfuncties
 • Levering van contractuele diensten, service en klantenservice
 • Reageren op contactverzoeken en communiceren met gebruikers
 • Marketing, reclame en marktonderzoek
 • Veiligheidsmaatregelen

-----

Gebruikte termen
1.1 "Persoonsgegevens": alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd); als identificeerbare natuurlijke persoon wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator (bv. een cookie) of van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.(bv. cookie) of aan een of meer specifieke kenmerken die een uitdrukking zijn van de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

1.2 "verwerking": elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet geautomatiseerd. De term is breed en omvat vrijwel elke behandeling van gegevens.

1.3 "Verantwoordelijke voor de verwerking": de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

2.Relevante rechtsgrondslag
Overeenkomstig art. 13 DSGVO informeren wij u over de rechtsgrondslag voor onze gegevensverwerking. Indien de rechtsgrondslag niet in de gegevensbeschermingsverklaring is vermeld, geldt het volgende: De rechtsgrondslag voor het verkrijgen van toestemming is Art. 6(1)(a) en Art. 7 DSGVO, de rechtsgrondslag voor de verwerking om onze diensten te vervullen en contractuele maatregelen uit te voeren en vragen te beantwoorden is Art. 6(1)(b) DSGVO, de rechtsgrondslag voor de verwerking om onze wettelijke verplichtingen na te komen is Art. 6(1)(c) DSGVO, en de rechtsgrondslag voor de verwerking om onze legitieme belangen te beschermen is Art. 6(1)(f) DSGVO. In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, dient Art. 6(1)(d) DSGVO als rechtsgrondslag.

3. Wijzigingen en updates van de gegevensbeschermingsverklaring
Wij verzoeken u zich regelmatig op de hoogte te stellen van de inhoud van onze gegevensbeschermingsverklaring. Wij passen de gegevensbeschermingsverklaring aan zodra wijzigingen in de door ons uitgevoerde gegevensverwerking dit noodzakelijk maken. Wij zullen u informeren zodra de wijzigingen een handeling van uw medewerking (bijv. toestemming) of een andere individuele kennisgeving vereisen.

4. beveiligingsmaatregelen
4.1 Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beschermingsniveau te waarborgen overeenkomstig artikel 32 van de GDPR, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, omvang, omstandigheden en doeleinden van de verwerking, alsmede de variërende waarschijnlijkheid en ernst van het risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. De maatregelen omvatten in het bijzonder het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door de fysieke toegang tot de gegevens te controleren, alsmede de toegang tot, de invoer, de openbaarmaking, het waarborgen van de beschikbaarheid en de scheiding van de gegevens. Wij beschikken ook over procedures om de uitoefening van de rechten van de betrokkenen, de verwijdering van gegevens en de reactie op gegevenscompromittering te waarborgen. Voorts houden wij al bij de ontwikkeling en selectie van hardware, software en procedures rekening met de bescherming van persoonsgegevens, overeenkomstig het beginsel van gegevensbescherming door middel van technologieontwerp en door middel van gegevensbeschermingsvriendelijke standaardinstellingen (art. 25 DSGVO).

4.2 De veiligheidsmaatregelen omvatten met name de gecodeerde overdracht van gegevens tussen uw browser en onze server.

5 Openbaarmaking en overdracht van gegevens
5.1 Wanneer wij in het kader van onze verwerking gegevens aan andere personen en bedrijven (orderverwerkers of derden) doorgeven, aan hen overdragen of hen anderszins toegang tot de gegevens verlenen, gebeurt dit alleen op basis van wettelijke toestemming (bijv. wanneer een overdracht van de gegevens aan derden, zoals aan betalingsdienstaanbieders, op grond van art. 6 lid 1 lit. b DSGVO noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst), u toestemming heeft gegeven, een wettelijke verplichting hierin voorziet of op basis van onze gerechtvaardigde belangen (bijv. bij het gebruik van agenten, hostingproviders, belasting-, bedrijfs- en juridische adviseurs, klantenservice, boekhouding, facturering en soortgelijke diensten die ons in staat stellen onze contractuele verplichtingen, administratieve taken en verplichtingen efficiënt en effectief na te komen).

5.2 Indien wij derden opdracht geven tot het verwerken van gegevens op basis van een zogenaamde "orderverwerkingsovereenkomst", gebeurt dit op basis van Art. 28 DSGVO.

6. Doorgifte aan derde landen
Als wij gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)) of dit doen in het kader van het gebruik van diensten van derden of het bekendmaken of doorgeven van gegevens aan derden, gebeurt dit alleen als dit gebeurt om aan onze (pre)contractuele verplichtingen te voldoen, op basis van uw toestemming, vanwege een wettelijke verplichting of op basis van onze legitieme belangen. Onder voorbehoud van wettelijke of contractuele toestemmingen, verwerken of staan wij de verwerking van gegevens in een derde land alleen toe als aan de bijzondere vereisten van Art. 44 e.v. DSGVO zijn voldaan. Dit betekent dat de verwerking bijvoorbeeld wordt uitgevoerd op basis van speciale garanties, zoals de officieel erkende vaststelling van een niveau van gegevensbescherming dat overeenkomt met dat van de EU (bijv. voor de VS via het "Privacy Shield") of naleving van officieel erkende speciale contractuele verplichtingen (zogenaamde "standaard contractuele clausules").

7. rechten van betrokkenen
7.1 U hebt het recht om bevestiging te vragen of gegevens in kwestie worden verwerkt en om hierover te worden geïnformeerd en om nadere informatie en een kopie van de gegevens te ontvangen overeenkomstig art. 15 van de GDPR.

7.2 Overeenkomstig Art. Art. 16 DSGVO, heeft u het recht te verzoeken dat de gegevens die u betreffen worden aangevuld of dat de onjuiste gegevens die u betreffen worden gecorrigeerd.

7.3 Overeenkomstig artikel 17 van de GDPR hebt u het recht te eisen dat de betrokken gegevens onverwijld worden gewist of, als alternatief, om beperking van de verwerking van de gegevens te eisen overeenkomstig artikel 18 van de GDPR.

7.4 U hebt het recht om de gegevens over u die u aan ons hebt verstrekt te verkrijgen in overeenstemming met artikel 20 van de GDPR en te verzoeken dat deze worden overgedragen aan andere verantwoordelijken voor gegevensverwerking.

7.5 U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit op grond van art. 77 DSGVO.

8. Recht van herroeping
U hebt het recht om verleende toestemmingen overeenkomstig art. 7 (3) DSGVO met werking voor de toekomst te herroepen.

9 Recht van bezwaar
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van uw gegevens overeenkomstig art. 21 DSGVO. Het bezwaar kan met name worden gemaakt tegen verwerking ten behoeve van directe reclame.

Cookies en het recht om bezwaar te maken tegen directe reclame
10.1 "Cookies" zijn kleine bestanden die op de computers van de gebruikers worden opgeslagen. In de cookies kan verschillende informatie worden opgeslagen. Het primaire doel van een cookie is het opslaan van informatie over een gebruiker (of het apparaat waarop de cookie is opgeslagen) tijdens of na zijn of haar bezoek aan een online-aanbod. Tijdelijke cookies, of "session cookies" of "transient cookies", zijn cookies die worden verwijderd nadat een gebruiker een online-aanbieding verlaat en zijn of haar browser sluit. In zo'n cookie kan bijvoorbeeld de inhoud van een winkelmandje in een onlinewinkel of een inlogstatus worden opgeslagen. Cookies die ook na het sluiten van de browser opgeslagen blijven, worden "permanent" of "persistent" genoemd. De inlogstatus kan bijvoorbeeld worden opgeslagen als gebruikers deze na enkele dagen bezoeken. Evenzo kunnen de interesses van gebruikers worden opgeslagen in een dergelijke cookie, die wordt gebruikt voor het meten van het bereik of voor marketingdoeleinden. Third-party cookies zijn cookies van andere aanbieders dan de verantwoordelijke partij die het online aanbod exploiteert (als het alleen om cookies van deze laatste gaat, worden ze first-party cookies genoemd).

10.2 Wij gebruiken tijdelijke en permanente cookies en leggen dit uit in ons privacybeleid.
Als gebruikers niet willen dat er cookies op hun computer worden opgeslagen, wordt hen gevraagd de betreffende optie in de systeeminstellingen van hun browser te deactiveren. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd in de systeeminstellingen van de browser. Het uitsluiten van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van dit online aanbod.

10.3 Een algemeen bezwaar tegen het gebruik van cookies voor online marketingdoeleinden kan voor een groot aantal diensten, met name in het geval van tracking, worden aangegeven via de Amerikaanse website http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-website http://www.youronlinechoices.com/. Bovendien kan het opslaan van cookies worden voorkomen door ze in de browserinstellingen uit te schakelen. Let op: niet alle functies van deze online aanbieding kunnen dan worden gebruikt.

10.4 Verdere opmerkingen over cookies

Wij gebruiken de toestemmingstool "Real Cookie Banner" om de gebruikte cookies en soortgelijke technologieën (tracking pixels, web beacons, enz.) en de bijbehorende toestemmingen te beheren. Details over de werking van "Real Cookie Banner" vindt u op https://devowl.io/de/rcb/datenverarbeitung/.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens in deze context is art. 6 lid 1 lit. c DS-GVO en art. 6 lid 1 lit. f DS-GVO. Ons gerechtvaardigd belang is het beheer van de gebruikte cookies en soortgelijke technologieën en de bijbehorende toestemmingen.

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet contractueel verplicht of noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. U bent niet verplicht de persoonsgegevens te verstrekken. Als u de persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen wij uw toestemming niet beheren.

-

Privacy-instellingen wijzigen

-

11 Verwijdering van gegevens
11.1 De door ons verwerkte gegevens worden overeenkomstig de artikelen 17 en 18 DSGVO verwijderd of in hun verwerking beperkt. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring, worden de door ons opgeslagen gegevens verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor het beoogde doel en de verwijdering niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten. Als de gegevens niet worden gewist omdat ze nodig zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking ervan beperkt. Dat wil zeggen dat de gegevens worden afgeschermd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard.

11.2 In overeenstemming met de wettelijke voorschriften in Duitsland wordt de opslag met name uitgevoerd gedurende 6 jaar overeenkomstig § 257 lid 1 HGB (handelsboeken, inventarissen, openingsbalansen, jaarrekeningen, handelsbrieven, boekhoudkundige bewijsstukken, enz.) en gedurende 10 jaar overeenkomstig § 147 lid 1 AO (boeken, bescheiden, managementrapporten, boekhoudkundige bewijsstukken, handels- en bedrijfsbrieven, voor de belastingen relevante documenten, enz.

11.3 Volgens de wettelijke voorschriften in Oostenrijk is de opslag in het bijzonder 7 jaar overeenkomstig § 132 lid 1 BAO (boekhoudkundige bescheiden, bonnen/facturen, rekeningen, kwitanties, zakelijke documenten, staat van inkomsten en uitgaven, enz.), 22 jaar in verband met onroerend goed en 10 jaar voor documenten in verband met elektronisch geleverde diensten, telecommunicatie-, radio- en televisiediensten aan niet-ondernemers in EU-lidstaten en waarvoor de Mini-One-Stop-Shop (MOSS) wordt gebruikt.

12 Orderverwerking in de onlineshop en klantenrekening
12.1 Wij verwerken de gegevens van onze klanten in het kader van de orderprocessen in onze onlineshop om hen in staat te stellen de geselecteerde producten en diensten te selecteren en te bestellen, evenals de betaling en levering of uitvoering ervan. De persoonlijke gegevens van de klant, die nodig zijn voor de verzending van de bestelling (naam, adres, e-mail en telefoonnummer), worden doorgegeven aan de verzenddienstverlener.

12.2 De verwerkte gegevens omvatten inventarisgegevens, communicatiegegevens, contractgegevens, betalingsgegevens en de betrokkenen zijn onze klanten, belanghebbenden en andere zakelijke partners. De verwerking wordt uitgevoerd met het oog op het leveren van contractuele diensten in het kader van de exploitatie van een online winkel, facturering, levering en klantenservice. Wij gebruiken sessiecookies om de inhoud van het winkelwagentje op te slaan en permanente cookies om de inlogstatus op te slaan.

12.3 De verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. b (uitvoering van ordertransacties) en c (wettelijk verplichte archivering) DSGVO. In dit verband is de als vereist gemarkeerde informatie noodzakelijk voor de rechtvaardiging en de uitvoering van de overeenkomst. Wij geven de gegevens alleen aan derden door in het kader van levering, betaling of in het kader van wettelijke toestemmingen en verplichtingen jegens juridische adviseurs en autoriteiten. De gegevens worden alleen in derde landen verwerkt indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst (bijvoorbeeld op verzoek van de klant voor levering of betaling).

12.4 Gebruikers kunnen optioneel een gebruikersaccount aanmaken, waarin zij met name hun bestellingen kunnen bekijken. In het kader van de registratie wordt de vereiste verplichte informatie aan de gebruikers verstrekt. De gebruikersaccounts zijn niet openbaar en kunnen niet worden geïndexeerd door zoekmachines. Indien gebruikers hun gebruikersaccount hebben opgezegd, worden hun gegevens met betrekking tot het gebruikersaccount gewist, voor zover het bewaren ervan noodzakelijk is om redenen van commerciële of fiscale wetgeving overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder c), van de DSGVO. De informatie in de klantenrekening blijft tot de verwijdering ervan behouden, met latere archivering in geval van een wettelijke verplichting. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruikers om hun gegevens op te slaan in geval van beëindiging voor het einde van het contract.

12.5 In het kader van registratie en hernieuwde aanmeldingen alsmede het gebruik van onze online diensten slaan wij het IP-adres en het tijdstip van de desbetreffende gebruikersactie op. De opslag is gebaseerd op onze legitieme belangen en die van de gebruikers bij de bescherming tegen misbruik en ander ongeoorloofd gebruik. In principe worden deze gegevens niet aan derden doorgegeven, tenzij dit noodzakelijk is om onze aanspraken te honoreren of er een wettelijke verplichting daartoe bestaat overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. c DSGVO.

12.6 Verwijdering vindt plaats na het verstrijken van wettelijke garantie- en vergelijkbare verplichtingen, de noodzaak van opslag van de gegevens wordt om de drie jaar getoetst; in geval van wettelijke archiveringsverplichtingen vindt verwijdering plaats na het verstrijken daarvan (einde opslagplicht handelsrecht (6 jaar) en belastingrecht (10 jaar)); informatie in het klantenaccount blijft staan totdat deze wordt verwijderd.

13 Bedrijfsanalyses en marktonderzoek
13.1 Om ons bedrijf economisch te kunnen runnen en om markttrends en wensen van klanten en gebruikers te kunnen herkennen, analyseren wij de gegevens die wij hebben over zakelijke transacties, contracten, aanvragen enz. Daarbij verwerken wij inventarisgegevens, communicatiegegevens, contractgegevens, betalingsgegevens, gebruiksgegevens, metadata op basis van Art. 6 lid 1 lit. f. DSGVO, waarbij de betrokkenen klanten, geïnteresseerden, zakenpartners, bezoekers en gebruikers van het online aanbod zijn. De analyses worden uitgevoerd ten behoeve van evaluaties van de bedrijfsvoering, marketing en marktonderzoek. Daarbij kunnen wij rekening houden met de profielen van geregistreerde gebruikers met gegevens over bijvoorbeeld hun aankooptransacties. De analyses dienen ons om de gebruiksvriendelijkheid te vergroten, ons aanbod te optimaliseren en de bedrijfsvoering te verbeteren. De analyses dienen uitsluitend voor ons en worden niet extern bekendgemaakt, tenzij het gaat om anonieme analyses met samengevatte waarden.

13.2 Voor zover deze analyses of profielen persoonlijk zijn, worden ze bij opzegging door de gebruikers verwijderd of geanonimiseerd, anders na twee jaar na het afsluiten van het contract. Anders worden de macro-economische analyses en algemene tendensbepalingen zo mogelijk anoniem gemaakt.

14 Kredietinformatie
14.1 Bij vooruitbetalingen (bijv. bij aankopen op rekening) behouden wij ons het recht voor om met het oog op de beoordeling van het kredietrisico op basis van mathematisch-statistische procedures bij gespecialiseerde dienstverleners (kredietagentschappen) identiteits- en kredietinformatie in te winnen om onze legitieme belangen te waarborgen.

14.2 In het kader van de kredietcontrole geven wij de volgende persoonlijke gegevens van de klant (naam, postadres, geboortedatum, informatie over het soort contract, bankgegevens) door aan de volgende kredietbureaus: SCHUFA-Gesellschaft (SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Duitsland), gegevensbescherming: https://www.schufa.de/de/ueber-uns/daten-scoring/.

14.3 Wij verwerken de van de kredietbureaus ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een betalingsachterstand in het kader van een passende discretionaire beslissing over de totstandkoming, uitvoering en beëindiging van de contractuele relatie. Wij behouden ons het recht voor betaling op rekening of andere prestaties vooraf te weigeren in geval van een negatief resultaat van de kredietcontrole.

14.4 De beslissing of wij een voorschot zullen verstrekken, wordt uitsluitend genomen op basis van een geautomatiseerde beslissing in het individuele geval, die onze software neemt op basis van de informatie van het kredietagentschap, in overeenstemming met art. 22 DSGVO.

14.5 Indien wij uitdrukkelijke toestemming van u krijgen, is de rechtsgrondslag voor de kredietbeoordeling en de doorgifte van de gegevens van de klant aan de kredietbureaus toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 letter a, 7 DSGVO. Indien geen toestemming is verkregen, vormen onze legitieme belangen bij de beveiliging van hun betalingsvordering de rechtsgrondslag overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f). DSGVO.

15 Contact en klantenservice
15.1 Bij contact met ons (via contactformulier of e-mail) worden de gegevens van de gebruiker verwerkt ten behoeve van de afhandeling van het contactverzoek en de verwerking daarvan conform Art. 6 Paragraaf 1 lit. b) DSGVO.

15.2 De gegevens van gebruikers kunnen worden opgeslagen in ons Customer Relationship Management System ("CRM-systeem") of een vergelijkbare organisatie voor vragen.

15.3 Wij verwijderen de vragen als ze niet langer nodig zijn. Wij herzien de noodzaak om de twee jaar; vragen van klanten met een klantenrekening slaan wij permanent op en wij verwijzen naar de informatie op de klantenrekening voor verwijdering. Voorts gelden de wettelijke archiveringsverplichtingen.

16. verzameling van toegangsgegevens en logbestanden
16.1. wij verzamelen gegevens over elke toegang tot deze server (zogenaamde serverlogbestanden) op basis van onze legitieme belangen in de zin van art. 6 lid 1 lit. f. DSGVO, verzamelen wij gegevens over elke toegang tot de server waarop deze dienst zich bevindt (zogenaamde serverlogbestanden). De toegangsgegevens omvatten de naam van de bezochte website, bestand, datum en tijd van de toegang, hoeveelheid overgedragen gegevens, melding van succesvolle toegang, browsertype en -versie, het besturingssysteem van de gebruiker, referrer-URL (de eerder bezochte pagina), geanonimiseerd IP-adres en de aanvragende provider.

16.2 Informatie uit logbestanden wordt om veiligheidsredenen (bijvoorbeeld om misbruik of fraude op te helderen) maximaal zeven dagen bewaard en vervolgens gewist. Gegevens waarvan de verdere opslag nodig is voor bewijsdoeleinden worden niet gewist totdat het betrokken incident definitief is opgehelderd.

17 Online aanwezigheid in sociale media
17.1 Wij onderhouden online aanwezigheid binnen sociale netwerken en platforms op basis van onze legitieme belangen in de zin van art. 6 lid 1 lit. f. DSGVO, onderhouden wij online aanwezigheden binnen sociale netwerken en platforms om met de daar actieve klanten, geïnteresseerden en gebruikers te kunnen communiceren en hen over onze diensten daar te informeren. Bij het oproepen van de respectieve netwerken en platforms zijn de voorwaarden en richtlijnen voor gegevensverwerking van hun respectieve exploitanten van toepassing.

17.2 Tenzij anders vermeld in ons privacybeleid, verwerken wij de gegevens van gebruikers als zij met ons communiceren binnen de sociale netwerken en platforms, bijvoorbeeld berichten schrijven op onze online aanwezigheid of ons berichten sturen.

18 Matomo Analytics

Deze website gebruikt Matomo, een open source, zelf gehoste software om anonieme gebruiksgegevens te verzamelen voor deze website.
De gegevens over het bezoekersgedrag worden verzameld om mogelijke problemen op te sporen, zoals pagina's die niet gevonden worden, zoekmachineproblemen of impopulaire pagina's. Zodra de gegevens (aantal bezoekers die foutpagina's zien of slechts één pagina, etc.) verwerkt zijn, genereert Matomo rapporten waar websitebeheerders op kunnen reageren. (layout veranderingen, nieuwe content, etc.)

Matomo verwerkt de volgende gegevens:
 • Cookies
 • Geanonimiseerde IP-adressen (door de laatste 2 bytes te verwijderen)
 • Pseudo-geanonimiseerde locatie (gebaseerd op het geanonimiseerde IP-adres)
 • Datum en tijd
 • Titel van de opgeroepen pagina
 • URL van de opgeroepen pagina
 • URL van de vorige pagina (als dit is toegestaan)
 • Schermresolutie
 • Plaatselijke tijd
 • Bestanden die zijn aangeklikt en gedownload
 • Externe links
 • Duur van de paginaopmaak
 • Land, regio, stad (met lage nauwkeurigheid vanwege IP-adres)
 • Hoofdtaal van de browser
 • User agent van de browser
 • Interacties met formulieren (maar niet hun inhoud)

19. google re/marketingdiensten
19.1. Wij gebruiken op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van ons online aanbod in de zin van Art. 6 Paragraaf 1 lit. f. DSGVO) de marketing- en remarketingdiensten (kortweg "Google-marketingdiensten") van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ("Google").

19.2 Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee de garantie dat de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

19.3 De marketingdiensten van Google stellen ons in staat om advertenties voor en op onze website gerichter weer te geven, zodat gebruikers alleen advertenties te zien krijgen die mogelijk aansluiten bij hun interesses. Als een gebruiker bijvoorbeeld advertenties te zien krijgt voor producten waarvoor hij of zij op andere websites belangstelling heeft getoond, wordt dit "remarketing" genoemd. Voor deze doeleinden wordt bij het oproepen van onze website en andere websites waarop Google marketingdiensten actief zijn, een code rechtstreeks door Google uitgevoerd en worden zogenaamde (re)marketingtags (onzichtbare afbeeldingen of code, ook wel "web beacons" genoemd) in de website geïntegreerd. Met hun hulp wordt een individuele cookie, d.w.z. een klein bestand, op het apparaat van de gebruiker opgeslagen (in plaats van cookies kunnen ook vergelijkbare technologieën worden gebruikt). De cookies kunnen worden ingesteld door verschillende domeinen, waaronder google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com of googleadservices.com. Dit bestand registreert welke websites de gebruiker heeft bezocht, in welke inhoud hij is geïnteresseerd en op welke aanbiedingen hij heeft geklikt, alsmede technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, tijdstip van bezoek en andere informatie over het gebruik van het online-aanbod. Ook het IP-adres van de gebruiker wordt geregistreerd, waarbij wij Google Analytics meedelen dat het IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt afgekort en alleen in uitzonderlijke gevallen volledig wordt doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar wordt afgekort. Het IP-adres wordt niet samengevoegd met gebruikersgegevens binnen andere Google-aanbiedingen. Bovengenoemde informatie kan door Google ook worden gecombineerd met informatie uit andere bronnen. Als de gebruiker vervolgens andere websites bezoekt, kunnen hem of haar advertenties worden getoond die op zijn of haar interesses zijn afgestemd.

19.4 De gebruikersgegevens worden in het kader van de marketingdiensten van Google pseudoniem verwerkt. Dit betekent dat Google bijvoorbeeld niet de naam of het e-mailadres van de gebruiker opslaat en verwerkt, maar de relevante gegevens op een cookie-gerelateerde manier binnen pseudonieme gebruikersprofielen verwerkt. D.w.z. vanuit het perspectief van Google worden de advertenties niet beheerd en weergegeven voor een specifiek geïdentificeerde persoon, maar voor de cookiehouder, ongeacht wie deze cookiehouder is. Dit geldt niet indien een gebruiker Google uitdrukkelijk heeft toegestaan de gegevens zonder deze pseudonimisering te verwerken. De door Google marketingdiensten verzamelde informatie over gebruikers wordt overgebracht naar Google en opgeslagen op de servers van Google in de VS.

19.5 De marketingdiensten van Google die wij gebruiken, omvatten het online-advertentieprogramma "Google AdWords". In het geval van Google AdWords krijgt elke AdWords-klant een andere "conversiecookie". Cookies kunnen dus niet worden gevolgd via de websites van AdWords-klanten. De met behulp van de cookie verkregen informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor conversietracering. De AdWords-klanten leren het totale aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorverwezen naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Zij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

19.6 Wij kunnen advertenties van derden opnemen op basis van de Google-marketingdienst "DoubleClick". DoubleClick gebruikt cookies om Google en zijn partnerwebsites in staat te stellen advertenties weer te geven op basis van de bezoeken van gebruikers aan deze website of andere websites op het internet.

19.7 Bovendien kunnen we de "Google Tag Manager" gebruiken om Google Analytics en marketingdiensten op onze website te integreren en te beheren.

19.8 Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google voor marketingdoeleinden vindt u op de overzichtspagina: https://policies.google.com/technologies/ads.

19.9 Als u bezwaar wilt maken tegen op interesses gebaseerde reclame door marketingdiensten van Google, kunt u gebruikmaken van de instellingen en opt-outopties van Google: https://adssettings.google.com/authenticated.

20 Microsoft Bing Ads
Onze website maakt gebruik van de conversietracking van Bing Ads (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Als u op een Bing-advertentie hebt geklikt, wordt een cookie op uw computer geplaatst. Hierdoor kunnen zowel Bing als de exploitant van de website herkennen dat u via de Bing-advertenties naar onze website bent doorverwezen. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat deze procedure ook uw IP-adres registreert. Als u niet wilt deelnemen aan de beschreven trackingprocedure, kunt u het plaatsen van een hiervoor vereiste cookie weigeren via de browserinstellingen. Het deactiveren kan ook via de volgende link: http://choice.microsoft.com/de/opt-out
Meer informatie over gegevensbescherming en de door Microsoft Bing gebruikte cookies vindt u op de website van Microsoft:https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

21 Communicatie per post, e-mail, fax of telefoon
21.1 Wij gebruiken middelen voor communicatie op afstand, zoals post, telefoon of e-mail, voor zakelijke verwerking en marketingdoeleinden. Daarbij verwerken wij inventarisgegevens, adres- en contactgegevens alsmede contractgegevens van klanten, deelnemers, geïnteresseerden en communicatiepartners.

21.2 De verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 letter a, art. 7 DSGVO, art. 6 lid 1 letter f DSGVO in verband met wettelijke vereisten voor promotionele communicatie. Contact vindt alleen plaats met toestemming van de contactpartners of in het kader van wettelijke toestemmingen en de verwerkte gegevens worden verwijderd zodra ze niet nodig zijn en anders bij bezwaar / intrekking of stopzetting van de toestemmingsgrondslagen of wettelijke archiveringsverplichtingen.

22 Nieuwsbrief
22.1 Met de volgende informatie informeren wij u over de inhoud van onze nieuwsbrief, alsmede over de registratie-, verzend- en statistische evaluatieprocedure en uw recht op bezwaar. Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief gaat u akkoord met de ontvangst ervan en met de beschreven procedures.

22.2 Inhoud van de nieuwsbrief: Wij versturen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische berichten met reclame-informatie (hierna "nieuwsbrief") alleen met toestemming van de ontvangers of een wettelijke toestemming. Indien de inhoud van de Nieuwsbrief specifiek wordt beschreven in het kader van een registratie, is deze bepalend voor de toestemming van de gebruikers. Daarnaast bevatten onze nieuwsbrieven informatie over onze producten, aanbiedingen, promoties en ons bedrijf.

22.3 Dubbele opt-in en logging: De registratie voor onze nieuwsbrief vindt plaats in een zogenaamd dubbel opt-in proces. Dit betekent dat u na registratie een e-mail ontvangt waarin u wordt gevraagd uw registratie te bevestigen. Deze bevestiging is nodig zodat niemand zich met andere e-mailadressen kan registreren. De inschrijvingen voor de nieuwsbrief worden geregistreerd om het registratieproces overeenkomstig de wettelijke voorschriften te kunnen bewijzen. Dit omvat de opslag van de registratie- en bevestigingstijd en het IP-adres. Ook wijzigingen in uw bij de aanbieder van de verzenddienst opgeslagen gegevens worden geregistreerd.

22.4 De nieuwsbrief wordt verzonden via "Brevo", Köpenicker Straße 126, 10179 Berlijn, Duitsland. De e-mailadressen van onze nieuwsbriefontvangers, evenals hun andere gegevens zoals beschreven in het kader van deze toelichting, worden opgeslagen op de servers van Brevo. Brevo gebruikt deze informatie om de nieuwsbrief namens ons te versturen en te evalueren. Daarnaast kan Brevo, volgens haar eigen informatie, deze gegevens gebruiken om haar eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, bijvoorbeeld om de verzending en presentatie van de nieuwsbrieven technisch te optimaliseren of voor economische doeleinden om te bepalen uit welke landen de ontvangers afkomstig zijn. Brevo gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om hen zelf aan te schrijven of door te geven aan derden.

Wij vertrouwen op de betrouwbaarheid en IT- en gegevensbeveiliging van Brevo. Brevo verbindt zich ertoe te voldoen aan de EU-voorschriften inzake gegevensbescherming. Je kunt het gegevensbeschermingsbeleid van Brevo hier vinden.

22.5 Voor zover wij gebruik maken van een verzenddienstverlener, kan de verzenddienstverlener deze gegevens volgens zijn eigen informatie in pseudonieme vorm, d.w.z. zonder toewijzing aan een gebruiker, gebruiken om zijn eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, bijv. om de verzending en presentatie van de nieuwsbrief technisch te optimaliseren of voor statistische doeleinden om vast te stellen uit welke landen de ontvangers afkomstig zijn. De verzenddienstverlener gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om hen zelf aan te schrijven of door te geven aan derden.

22.6 Prestatiemeting - De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamd "webbaken", d.w.z. een bestand ter grootte van een pixel dat van onze server wordt opgehaald wanneer de nieuwsbrief wordt geopend, of als we gebruik maken van een verzenddienstverlener, van hun server. In het kader van deze opvraging wordt in eerste instantie technische informatie verzameld, zoals informatie over de browser en uw systeem, evenals uw IP-adres en het tijdstip van opvraging. Deze informatie wordt gebruikt voor de technische verbetering van de diensten op basis van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag op basis van hun opvraaglocaties (die kunnen worden bepaald met behulp van het IP-adres) of de toegangstijden. Statistische onderzoeken omvatten ook het bepalen of nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke links wordt geklikt. Om technische redenen kan deze informatie worden toegewezen aan de individuele ontvangers van de nieuwsbrief. Het is echter niet onze bedoeling of, indien gebruikt, die van de aanbieder van de verzenddienst om individuele gebruikers te observeren. De analyses dienen ons veel meer om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en om onze inhoud aan hen aan te passen of om andere inhoud te sturen op basis van de interesses van onze gebruikers.

22.7 De verzending van de nieuwsbrief en de meting van het succes ervan zijn gebaseerd op de toestemming van de ontvangers conform art. 6 lid 1 lit. a, art. 7 DSGVO juncto art. 7 lid 2 nr. 3 UWG of op basis van de wettelijke toestemming conform art. 7 lid 3 UWG.

22.8 Het vastleggen van het registratieproces is gebaseerd op onze legitieme belangen conform art. 6 lid 1 lit. f DSGVO en dient als bewijs van toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief.

23 Taboola

Een bezoekerspixel en cookies van Taboola Inc., 28 West 23rd St., 5th fl., New York, NY 10010, USA worden gebruikt in het kader van gerechtvaardigd belang conform art. 6 lid I lit f DSGVO in Microgreen Shop voor conversiemeting. Op deze manier kan het gedrag van gebruikers worden gevolgd nadat ze zijn doorverwezen naar de website van de aanbieder door op een Taboola-advertentie te klikken. Deze procedure dient om de effectiviteit van de Taboola-advertenties te evalueren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kan helpen om toekomstige reclamemaatregelen te optimaliseren. De verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem, zodat we er geen conclusies uit kunnen trekken over de identiteit van de gebruikers. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen tracking door Taboola; klik hiervoor op het veld "Weigeren" (Opt-Out) onder de gegevensbeschermingsverklaring van Taboola, beschikbaar op https://www.taboola.com/de/privacy-policy. Hier vindt u ook meer informatie over de gegevensbescherming van Taboola Inc. De opt-out is alleen van toepassing op het apparaat dat u gebruikt en verliest zijn geldigheid wanneer u uw cookies verwijdert. De gegevens die op deze manier worden doorgegeven, worden binnen 3 maanden verwijderd. 

24. integratie van diensten en inhoud van derden

24.1 Wij gebruiken content of serviceaanbiedingen van derde aanbieders binnen ons online aanbod op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van art. 6 lid 1 lit. f. DSGVO.) DSGVO) om inhoud of diensten te integreren die door derde aanbieders worden aangeboden, zoals video's of lettertypen (hierna uniform "inhoud" genoemd). Hiervoor is het altijd nodig dat de externe aanbieders van deze inhoud op de hoogte zijn van het IP-adres van de gebruiker, omdat ze zonder het IP-adres de inhoud niet naar de browser kunnen sturen. Het IP-adres is daarom noodzakelijk voor de weergave van deze inhoud. We streven ernaar om alleen dergelijke inhoud te gebruiken waarvan de respectieve providers het IP-adres alleen gebruiken om de inhoud te leveren. Externe aanbieders kunnen ook zogenaamde pixeltags (onzichtbare afbeeldingen, ook bekend als "webbakens") gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. De "pixeltags" kunnen worden gebruikt om informatie te evalueren, zoals het bezoekersverkeer op de pagina's van deze website. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en kan onder andere technische informatie bevatten over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, tijdstip van bezoek en andere informatie over het gebruik van ons online aanbod, maar ook worden gekoppeld aan dergelijke informatie uit andere bronnen.

De volgende presentatie geeft een overzicht van externe aanbieders en hun inhoud, samen met links naar hun verklaringen over gegevensbescherming, die verdere informatie bevatten over de verwerking van gegevens en, gedeeltelijk hier al genoemd, mogelijkheden voor bezwaar (zogenaamde opt-out)
- Als onze klanten gebruik maken van de betalingsdiensten van derden (bijv. PayPal of Sofortüberweisung), zijn de voorwaarden en informatie over gegevensbescherming van de respectieve externe aanbieders van toepassing, die toegankelijk zijn binnen de respectieve websites of transactieapplicaties.

- Externe lettertypes van Google, LLC., https://www.google.com/fonts ("Google Fonts"). De integratie van Google Fonts gebeurt door een serveroproep bij Google (meestal in de VS). Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

- Kaarten van de dienst "Google Maps" van de derde partij Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.

- Video's van het platform "YouTube" van de derde aanbieder Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.

- Functies van de Google+ dienst zijn geïntegreerd in ons online aanbod. Deze functies worden aangeboden door de derde partij Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Als u bent ingelogd op uw Google+ account, kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw Google+ profiel door op de Google+ knop te klikken. Hierdoor kan Google uw bezoek aan onze pagina's koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Google+. Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

- Functies van de Instagram-service zijn geïntegreerd in ons online aanbod. Deze functies worden aangeboden door Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS. Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw Instagram-profiel door op de Instagram-knop te klikken. Hierdoor kan Instagram het bezoek aan onze pagina's koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de doorgestuurde gegevens of het gebruik ervan door Instagram. Privacybeleid: https: //privacycenter.instagram.com/policy/.

- Wij gebruiken sociale plugins van het sociale netwerk Pinterest, dat wordt beheerd door Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, VS ("Pinterest"). Wanneer u een pagina oproept die een dergelijke plugin bevat, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Pinterest. De plugin stuurt loggegevens naar de Pinterest server in de VS. Deze loggegevens kunnen uw IP-adres bevatten, het adres van de bezochte websites die ook Pinterest-functies bevatten, het type en de instellingen van de browser, de datum en het tijdstip van het verzoek, hoe u Pinterest en cookies gebruikt. Privacybeleid: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

- Op onze website bieden wij onder andere betaling via PayPal aan. PayPal is een aanbieder van online betalingsdiensten. Betalingen worden verwerkt via zogenaamde PayPal-rekeningen, die virtuele privé- of bedrijfsrekeningen vertegenwoordigen. Bovendien biedt PayPal de mogelijkheid virtuele betalingen via creditcards te verwerken als een gebruiker geen PayPal-rekening heeft. Een PayPal-rekening wordt beheerd via een e-mailadres en daarom is er geen klassiek rekeningnummer. PayPal maakt het mogelijk online betalingen aan derden te initiëren of betalingen te ontvangen. PayPal neemt ook bewindvoerdersfuncties op zich en biedt kopersbeschermingsdiensten aan. De Europese werkmaatschappij van PayPal is PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg. Als de betrokkene tijdens het bestelproces in onze onlineshop "PayPal" als betalingsoptie selecteert, worden de gegevens van de betrokkene automatisch aan PayPal doorgegeven. Door deze betalingsoptie te selecteren, stemt de betrokkene in met de overdracht van de voor de betalingsverwerking vereiste persoonsgegevens. De persoonsgegevens die aan PayPal worden doorgegeven zijn meestal voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling. Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de verwerking van de koopovereenkomst zijn ook persoonsgegevens die verband houden met de desbetreffende bestelling. Het doel van de overdracht van de gegevens is de verwerking van betalingen en fraudepreventie. De verantwoordelijke voor de verwerking zal met name persoonsgegevens aan PayPal doorgeven als er een gerechtvaardigd belang is voor de doorgifte. De persoonsgegevens die tussen PayPal en de verantwoordelijke voor de verwerking worden uitgewisseld, kunnen door PayPal worden doorgegeven aan kredietinformatiebureaus. Het doel van deze transmissie is de identiteit en kredietwaardigheid te controleren. PayPal kan de persoonsgegevens bekendmaken aan gelieerde ondernemingen en dienstverleners of onderaannemers, voor zover dit noodzakelijk is voor de nakoming van contractuele verplichtingen of de gegevens namens de onderneming moeten worden verwerkt. De betrokkene heeft de mogelijkheid om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde jegens PayPal in te trekken. Een herroeping heeft geen gevolgen voor persoonsgegevens die noodzakelijkerwijs moeten worden verwerkt, gebruikt of doorgegeven voor de (contractuele) betalingsverwerking. De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van PayPal zijn hier toegankelijk.

- Wij gebruiken Stripe, een aanbod van het Amerikaanse Stripe Inc. (hierna "Stripe") voor de verwerking van betalingen (rechtsgrondslag volgens DSGVO, indien en voor zover van toepassing: Art. 6 lid 1 letter b en f DSGVO). De door de betalingsdienstaanbieders verwerkte gegevens omvatten inventarisgegevens, zoals naam en adres, bankgegevens, zoals rekeningnummers of kredietkaartnummers, wachtwoorden, TAN's en controlesommen, alsmede het contract, totalen en informatie over de ontvanger. De gegevens zijn nodig om de transacties uit te voeren. De ingevoerde gegevens worden echter alleen door de betalingsdienstaanbieders verwerkt en bij hen opgeslagen. Dat wil zeggen dat wij geen rekening- of creditcardgerelateerde informatie ontvangen, maar alleen informatie met bevestiging of negatieve informatie van de betaling. Onder bepaalde omstandigheden kunnen de gegevens door de betalingsdienstaanbieders worden doorgegeven aan kredietinstellingen. Het doel van deze transmissie is de identiteit en kredietwaardigheid te controleren. Raadpleeg de voorwaarden en informatie over gegevensbescherming van de betalingsdienstaanbieders. De voorwaarden en informatie over gegevensbescherming van de respectieve betalingsdienstaanbieders zijn van toepassing op de betalingstransacties en kunnen worden geraadpleegd op de respectieve websites of transactieapplicaties. Wij verwijzen daar ook naar voor nadere informatie en de uitoefening van rechten inzake herroeping, informatie en andere rechten van betrokkenen. Stripe is gecertificeerd onder zowel het EU-Amerikaanse als het Zwitsers-Amerikaanse Privacy Shield en zorgt dus voor adequate gegevensbescherming. Stripe heeft met name de volgende informatie gepubliceerd over het type, de omvang en het doel van de gegevensverwerking: https://stripe.com/ch/privacy, https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TQOUAA4.

- Wij bieden ook onmiddellijke overschrijving. In dat geval ontvangen wij onmiddellijk het tegoed van de bankoverschrijving. Dit versnelt het hele bestelproces. Alles wat u nodig heeft is uw rekeningnummer, bankcode, PIN en TAN. Via het beveiligde betalingsformulier van Sofort AG, dat niet toegankelijk is voor handelaren, maakt Sofortüberweisung automatisch en in real time een overschrijving op uw online bankrekening. Het aankoopbedrag wordt rechtstreeks overgemaakt naar de bankrekening van de handelaar op sofort . Als u kiest voor de betaalmethode Sofortüberweisung, wordt aan het einde van het bestelproces een vooraf ingevuld formulier geopend. Dit bevat al onze bankgegevens. Bovendien worden het bedrag van de overschrijving en de reden van betaling al in het formulier weergegeven. U moet nu het land selecteren waar u uw online bankrekening heeft en de bankcode invoeren. Voer vervolgens dezelfde gegevens in als bij de registratie voor internetbankieren (rekeningnummer en PIN). Bevestig uw bestelling door de TAN in te voeren. Onmiddellijk daarna ontvangt u een bevestiging van de transactie. In principe kan iedere internetgebruiker in Duitsland en Oostenrijk Sofortüberweisung als betaalmethode gebruiken als hij een geactiveerde online bankrekening met PIN/TAN-procedure heeft. Let op: Sofortüberweisung is bij enkele banken nog niet beschikbaar. Of uw bank deze dienst ondersteunt, vindt u hier: https://www.sofort.com/datenschutz.html?tid=111868191

- Binnen ons online aanbod worden zogenaamde "Facebook-pixels" van het sociale netwerk Facebook gebruikt, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS, of als u een inwoner van de EU bent, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook"). Met behulp van de Facebook-pixel is het voor Facebook mogelijk om de bezoekers van ons aanbod als doelgroep te bepalen voor de weergave van advertenties, de zogenaamde "Facebook-advertenties". Dienovereenkomstig gebruiken wij de Facebook-pixel om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen te tonen aan die Facebook-gebruikers die ook interesse hebben getoond in onze website. Dit betekent dat wij er met behulp van de Facebook-pixel voor willen zorgen dat onze Facebook-advertenties overeenkomen met de potentiële interesse van de gebruikers en geen intimiderend effect hebben. Met behulp van de Facebook-pixel kunnen wij ook de doeltreffendheid van de Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden volgen door te zien of gebruikers naar onze website zijn doorverwezen nadat zij op een Facebook-advertentie hebben geklikt. De Facebook-pixel wordt rechtstreeks door Facebook geïntegreerd wanneer onze website wordt bezocht en kan een zogenaamde cookie, d.w.z. een klein bestand, op uw apparaat opslaan. Als u vervolgens inlogt bij Facebook of Facebook bezoekt terwijl u bent ingelogd, wordt uw bezoek aan onze website genoteerd in uw profiel. De over u verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem, zodat wij daaruit geen conclusies kunnen trekken over de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het desbetreffende gebruikersprofiel mogelijk is. De verwerking van de gegevens door Facebook vindt plaats in het kader van het gegevensgebruiksbeleid van Facebook. Meer informatie over de werking van de remarketingpixel en in het algemeen over de weergave van Facebook-advertenties vindt u dan ook in het gegevensgebruiksbeleid van Facebook: https://www.facebook.com/policy.php. U kunt bezwaar maken tegen de verzameling door de Facebook-pixel en het gebruik van uw gegevens voor de weergave van Facebook-advertenties. Hiervoor kunt u de door Facebook ingestelde pagina bezoeken en daar de instructies volgen over de instellingen voor op gebruik gebaseerde reclame: https://www.facebook.com/settings?tab=ads of het bezwaar kenbaar maken via de Amerikaanse pagina http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-pagina http://www.youronlinechoices.com/. De instellingen zijn platformonafhankelijk. De instellingen zijn platformonafhankelijk, d.w.z. ze worden toegepast op alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.

Laatst bijgewerkt op: 02.06.2023