Winkelwagen

Gratis verzending vanaf 75€🚛

Kiemkracht regelmatig gecontroleerd 🌱

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

1. toepassingsgebied
2. Aanbiedingen en dienstbeschrijvingen
3. Orderproces en sluiting van het contract
4. Prijzen en verzendkosten
5. Levering, beschikbaarheid van goederen
6. Betalingsvoorwaarden
7. Behoud van titel
8. Garantie en waarborg
9. Aansprakelijkheid
10. Opslag van de contracttekst
11. Verbod op overdracht
12. Plaats van jurisdictie, toepasselijk recht, contractuele taal
13. Formele eisen
14. Doeltreffendheid

1 Toepassingsgebied
1.1 Op de zakelijke relatie tussen Keimgrün GmbH, eigenaar: Manuel Voigt en Christian Zinke, Lindenweg 16, 35638 Leun (hierna "Verkoper") en de klant (hierna "Klant") zijn uitsluitend de volgende Algemene Voorwaarden in de op het moment van bestelling geldende versie van toepassing.
1.2 Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende voorwaarden van de Klant worden niet erkend, tenzij de Verkoper uitdrukkelijk instemt met de geldigheid ervan.

2. aanbiedingen en dienstbeschrijvingen

2.1 De verantwoordelijkheid voor artikelen, motieven en de vormgeving van de webshop ligt bij de verkoper.
2.2 De presentatie van de producten in de online shop vormt geen juridisch bindend aanbod, maar een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling. Alle aanbiedingen zijn onder voorbehoud. Prestatiebeschrijvingen in catalogi en op de websites van de Verkoper hebben niet het karakter van een garantie of waarborg.
2.3 Alle aanbiedingen zijn geldig "zolang de voorraad strekt", tenzij anders vermeld bij de producten. Afgezien daarvan zijn fouten uitgesloten.

3. Bestellvorgang und Vertragsabschluss
3.1. Der Kunde kann aus dem Sortiment des Verkäufers Produkte unverbindlich auswählen und diese über die Schaltfläche „In den Warenkorb“ in einem so genannten Warenkorb sammeln. Innerhalb des Warenkorbes kann die Produktauswahl verändert, z.B. gelöscht werden. Anschließend kann der Kunde innerhalb des Warenkorbs über die Schaltfläche „Weiter zur Kasse“ zum Abschluss des Bestellvorgangs schreiten.
3.2. Über die Schaltfläche „Zahlungspflichtig bestellen“ gibt der Kunde einen verbindlichen Antrag zum Kauf der im Warenkorb befindlichen Waren ab. Vor Abschicken der Bestellung kann der Kunde die Daten jederzeit ändern und einsehen sowie mithilfe der Browserfunktion „zurück“ zum Warenkorb zurückgehen oder den Bestellvorgang insgesamt abbrechen. Notwendige Angaben sind mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet.
3.3. Der Verkäufer schickt daraufhin dem Kunden eine automatische Empfangsbestätigung per E-Mail zu, in welcher die Bestellung des Kunden nochmals aufgeführt wird und die der Kunde über die Funktion „Drucken“ ausdrucken kann (Bestellbestätigung). Die automatische Empfangsbestätigung dokumentiert lediglich, dass die Bestellung des Kunden beim Verkäufer eingegangen ist und stellt keine Annahme des Antrags dar. Der Kaufvertrag kommt erst dann zustande, wenn der Verkäufer das bestellte Produkt innerhalb von 2 Tagen an den Kunden versendet, übergeben oder den Versand an den Kunden innerhalb von 2 Tagen mit einer zweiten E-Mail, ausdrücklicher Auftragsbestätigung oder Zusendung der Rechnung bestätigt hat.
3.4. Sollte der Verkäufer eine Vorkassezahlung ermöglichen, kommt der Vertrag mit der Bereitstellung der Bankdaten und Zahlungsaufforderung zustande. Wenn die Zahlung trotz Fälligkeit auch nach erneuter Aufforderung nicht bis zu einem Zeitpunkt von 10 Kalendertagen nach Absendung der Bestellbestätigung beim Verkäufer eingegangen ist, tritt der Verkäufer vom Vertrag zurück mit der Folge, dass die Bestellung hinfällig ist und den Verkäufer keine Lieferpflicht trifft. Die Bestellung ist dann für den Käufer und Verkäufer ohne weitere Folgen erledigt. Eine Reservierung des Artikels bei Vorkassezahlungen erfolgt daher längstens für 10 Kalendertage.
3.5. Bei der Vertragserfüllung behält sich der Verkäufer ausdrücklich Abweichungen gegenüber den Beschreibungen, Darstellungen und Angaben in elektronischen Unterlagen, Flyern, Katalogen oder sonstigen schriftlichen Unterlagen hinsichtlich Farbe, Maße, Gewicht, Design und weiterer ähnlicher Merkmale vor, wenn diese für den Kunden als zumutbar anzusehen sind. Unter zumutbar versteht der Verkäufer handelsübliche Schwankungen durch technische Produktionsabläufe, wie zum Beispiel: kleinere Abweichungen beim Gewicht (<3g), Abweichungen bei den Lochungen der Trays (<3mm), kleinere Druckfehler.
3.6. Der Kunde ist damit einverstanden, dass Rechnungen elektronisch erstellt und übermittelt werden. Der Kunde ist damit einverstanden, dass er per E-Mail über die Angebote des Verkäufers informiert wird.

4 Prijzen en verzendkosten
4.1 Alle op de website van de Verkoper vermelde prijzen zijn inclusief de toepasselijke wettelijke BTW.
4.2 Naast de vermelde prijzen brengt de verkoper verzendkosten in rekening voor de levering. De verzendkosten worden duidelijk aan de koper meegedeeld op een aparte informatiepagina en tijdens het bestelproces.

5 Levering, beschikbaarheid van goederen
5.1 Indien vooruitbetaling is overeengekomen, vindt levering plaats na ontvangst van het factuurbedrag.
5.2 De verkoper verzendt de bestelde artikelen gewoonlijk binnen 2 dagen na ontvangst van de betaling. Bij vertraging in de levering wordt de klant onmiddellijk op de hoogte gebracht.
5.3 Indien de levering van de goederen door de schuld van de koper ondanks drie leveringspogingen mislukt, kan de verkoper zich uit de overeenkomst terugtrekken. Eventuele betalingen worden onverwijld aan de klant terugbetaald.
5.4 Indien het bestelde product niet beschikbaar is, kan de verkoper zich terugtrekken uit de overeenkomst. In dat geval zal de verkoper de klant onmiddellijk op de hoogte brengen en, indien nodig, de levering van een vergelijkbaar product voorstellen. Als er geen vergelijkbaar product beschikbaar is of als de klant niet wil dat een vergelijkbaar product wordt geleverd, zal de verkoper de klant de reeds betaalde vergoeding onmiddellijk terugbetalen.
5.5 Klanten worden geïnformeerd over levertijden en leveringsbeperkingen (bijv. beperking van leveringen naar bepaalde landen) op een aparte informatiepagina of in de respectieve productbeschrijving.

6. betalingsmodaliteiten
6.1 De klant kan kiezen uit de beschikbare betalingsmodaliteiten in het kader van en voor het afsluiten van het bestelproces. Klanten zullen op een aparte informatiepagina worden geïnformeerd over de beschikbare betalingsmethoden.
6.2 Indien betaling per factuur mogelijk is, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen en de factuur. Voor alle andere betalingswijzen moet de betaling vooraf en zonder aftrek plaatsvinden.
6.3 Indien aan derde aanbieders opdracht wordt gegeven tot betalingsverwerking, bijvoorbeeld Paypal, zijn hun algemene voorwaarden van toepassing.
6.4 Indien de vervaldag voor betaling wordt bepaald door de kalender, is de klant reeds door het missen van de termijn in verzuim. In dat geval betaalt de klant de wettelijke vertragingsrente.
6.5 De verplichting van de klant tot betaling van vertragingsrente sluit niet uit dat de verkoper verdere schade door verzuim kan vorderen.
6.6 De klant heeft slechts recht op verrekening indien zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld of door de verkoper zijn erkend. De klant kan alleen een retentierecht uitoefenen als de vorderingen voortvloeien uit dezelfde contractuele relatie.

7. eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.

8 Garantie op materiaalfouten en garantie
8.1 De garantie wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien vervanging of verbetering niet mogelijk is (niet mogelijk, te veel moeite, onredelijk, vertraging), heeft de koper recht op een prijsvermindering of, indien het gebrek niet onbeduidend is, ontbinding van de overeenkomst (herroeping). Vergoeding van gevolg(gebrek)schade, alsmede andere zaakschade, vermogensschade en schade aan derden jegens de klant, voor zover het geen consumententransactie betreft, is uitgesloten.
8.2 Informatie, illustraties, tekeningen, technische gegevens, beschrijvingen van gewichten, afmetingen en diensten in flyers, catalogi, circulaires, advertenties of prijslijsten dienen uitsluitend ter informatie. De verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van deze informatie. Alleen de gegevens in de orderbevestiging (verzendingsbevestiging) zijn bepalend voor de soort en de omvang van de geleverde goederen.
8.3 De door de verkoper geleverde goederen worden slechts gegarandeerd indien dit uitdrukkelijk is vermeld. De klanten zullen worden geïnformeerd over de voorwaarden van de garantie voordat het bestelproces in gang wordt gezet.
8.4 Eventuele gebreken dienen binnen een week na ontvangst van de goederen schriftelijk te worden gemeld. Indien de klant dit nalaat, verliest hij alle aanspraken. Indien de klant een consument is, gelden de wettelijke garantieverplichtingen. In principe heeft de klant de keuze tussen verbetering of vervanging. De verkoper heeft echter het recht de gekozen oplossing te weigeren indien deze onmogelijk is of voor de verkoper een onevenredig grote inspanning vergt in vergelijking met de andere oplossing. In het geval van ondernemers zal de verkoper in eerste instantie naar eigen keuze garantie verlenen voor de gebreken van de goederen, hetzij door verbetering, hetzij door vervanging. De ondernemer draagt de volledige bewijslast voor alle voorwaarden voor een vordering, met name voor het gebrek zelf, voor het tijdstip waarop het gebrek werd ontdekt en voor de tijdigheid van de kennisgeving van het gebrek. Claims voor directe schade of gevolgschade zijn uitgesloten voor zover wettelijk toegestaan.
8.5. De biologisch gekiemde zaden worden door de verkoper bij het vullen nauwkeurig gewogen. Aangezien voor de verpakking van de containers geen plastic wordt gebruikt, kan er vanaf het moment van vullen tot de aankomst bij de koper een afwijking in het gewicht optreden als gevolg van de vervluchtiging van het vocht in het zaad. Een afwijking tot 5% van het gewicht wordt als normaal beschouwd en wordt niet vervangen door de verkoper.
8.6 Eventuele verzendkosten in geval van retournering wegens gebreken zijn voor rekening van de verkoper. De klant verbindt zich er echter toe onnodige kosten te vermijden door de juiste verzendingswijze te kiezen.
8.7 De Verkoper garandeert niet de constante en ononderbroken beschikbaarheid van het online aanbod.

9 Aansprakelijkheid
9.1 De volgende uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden voor de aansprakelijkheid van de Verkoper voor schade, onverminderd de overige wettelijke vereisten voor vorderingen.
9.2 Verkoper is onbeperkt aansprakelijk voor zover de oorzaak van de schade berust op opzet of grove schuld.
9.3 Bovendien is de verkoper aansprakelijk voor de licht nalatige schending van wezenlijke verplichtingen waarvan de schending de verwezenlijking van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt, of voor de schending van verplichtingen waarvan de nakoming de goede uitvoering van de overeenkomst in de eerste plaats mogelijk maakt en op de naleving waarvan de klant regelmatig vertrouwt. In dit geval is de verkoper echter alleen aansprakelijk voor de voor het contract typische, voorzienbare schade. De verkoper is niet aansprakelijk voor de licht nalatige schending van andere dan de in de voorgaande zinnen bedoelde verplichtingen.
9.4 Alle regresvorderingen van contractuele partners of derden tegen de verkoper onder de titel productaansprakelijkheid in de zin van de productaansprakelijkheidswet (PHG) zijn uitgesloten, tenzij de regresgerechtigde bewijst dat het gebrek in de sfeer van de verkoper is ontstaan en ten minste te wijten is aan grove nalatigheid.
9.5 De bovenstaande beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid, voor een gebrek na overname van een garantie voor de kwaliteit van het product en voor bedrieglijk verzwegen gebreken. De aansprakelijkheid uit hoofde van de Wet Productaansprakelijkheid blijft onverlet.
9.6 Voor zover de aansprakelijkheid van de verkoper is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten.
9.7 De Verkoper is alleen aansprakelijk voor zijn eigen inhoud op de website. Voor zover de Verkoper door middel van links toegang verschaft tot andere websites, is de Verkoper niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan.
9.8 De door verkoper aangeboden zaden zijn uitsluitend bestemd voor de teelt van microgroenten. Aansprakelijkheid is uitgesloten bij gebruik voor andere doeleinden.

10 Opslag van de tekst van de overeenkomst
10.1 De klant kan de tekst van de overeenkomst afdrukken voordat hij de bestelling aan de verkoper doorgeeft door in de laatste stap van de bestelling gebruik te maken van de afdrukfunctie van zijn browser.
10.2 De Verkoper stuurt de Klant tevens een orderbevestiging met alle ordergegevens naar het door de Klant opgegeven e-mailadres. Samen met de orderbevestiging ontvangt de klant ook een exemplaar van de Algemene Voorwaarden, samen met de annuleringsvoorwaarden en de informatie over de verzendkosten en de leverings- en betalingsvoorwaarden. Als u zich in onze winkel hebt geregistreerd, kunt u uw bestellingen bekijken in uw profielgedeelte. Bovendien slaan wij de tekst van het contract op, maar maken deze niet toegankelijk op internet.

11. Verbod van overdracht
Vorderingen van een consument jegens ons kunnen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden overgedragen.

12 Bevoegdheid, toepasselijk recht, contractuele taal
12.1 De plaats van bevoegdheid en uitvoering is de maatschappelijke zetel van de Verkoper indien de Klant een koopman, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is.
12.2 De contractuele taal is het Duits.
12.3 Platform van de Europese Commissie voor onlinegeschillenbeslechting (OS) voor consumenten: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij zijn niet bereid en niet verplicht deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

13 Formele vereisten
Aan ons gerichte vragen, verklaringen, enz. - met uitzondering van kennisgevingen van gebreken - moeten schriftelijk, d.w.z. ook met een originele handtekening of een beveiligde elektronische handtekening, worden ingediend om rechtsgeldig te zijn, en moeten worden gericht aan het bedrijfsadres van de verkoper, tenzij anders vermeld. De contractuele, bestel- en zakelijke taal is Duits of Engels.

14 Effectiviteit
Mocht een van de bepalingen van deze AV onwerkzaam zijn of worden of in strijd zijn met wettelijke voorschriften, dan blijft de effectiviteit van de overige bepalingen onaangetast. De twee overeenkomstsluitende partijen vervangen de ongeldige bepaling door een bepaling die het economische doel van de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert. Hetzelfde geldt in geval van een lacune in het contract.